Terrosa®

Pre-filled Pen

Video

Příbalová informace

Příbalová informace: informace pro uživatele

Terrosa 20 mikrogramů/80 mikrolitrů injekční roztok v předplněném peru
teriparatidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Terrosa a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Terrosa používat
 3. Jak se přípravek Terrosa používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Terrosa uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Terrosa a k čemu se používá

Přípravek Terrosa obsahuje léčivou látku teriparatid, která se používá k zesílení kostí a ke snížení rizika zlomenin stimulací tvorby kostí.

Přípravek Terrosa se používá k léčbě osteoporózy u dospělých. Osteoporóza je nemoc, která způsobuje řídnutí a křehkost kostí. Objevuje se především u žen po menopauze, ale může k ní dojít také u mužů.

Osteoporóza je také častá u pacientů, kteří užívají léčivé přípravky známé jako kortikosteroidy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Terrosa používat

Nepoužívejte přípravek Terrosa

 • jestliže jste alergický(á) na teriparatid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • jestliže máte vysoké hladiny vápníku v krvi (preexistující hyperkalcemie).
  • jestliže máte závažné onemocnění ledvin.
  • jestliže jste někdy měl(a) kostní nádor nebo jiný nádor, který se rozšířil (metastazoval) do kostí.
 • jestliže máte určitá kostní onemocnění. Pokud máte onemocnění kostí, oznamte to svému lékaři.
 • jestliže máte v krvi nevysvětlitelné vysoké hladiny enzymu nazývaného alkalická fosfatáza, což může znamenat, že máte tzv. Pagetovou chorobou kostí (onemocnění s abnormálními kostními změnami). Pokud si tím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře.
  • jestliže jste podstoupil(a) léčbu ozařováním, zahrnující ozařování kostí.
  • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Přípravek Terrosa může zvýšit hladinu vápníku v krvi nebo v moči. Před použitím nebo během používání přípravku Terrosa se poraďte se svým lékařem:

 • pokud se u Vás vyskytne přetrvávající pocit na zvracení, zvracení, zácpa, vyčerpanost nebo svalová slabost. Mohou to být příznaky příliš vysoké hladiny vápníku v krvi.
 • pokud máte nebo jste měl(a) ledvinové kameny.
 • pokud máte onemocnění ledvin (středně těžká porucha funkce ledvin).

U některých pacientů se po několika prvních dávkách přípravku Terrosa může objevit závrať nebo zrychlený srdeční rytmus. Pro případ závratí si proto první dávky přípravku Terrosa aplikujte na místě, kde si můžete ihned sednout nebo lehnout.

Doporučená doba léčby 24 měsíců nemá být překročena.

Dříve, než začnete používat nové předplněné pero, zaznamenejte si na vnější krabičku předplněného pera a do kalendáře číslo šarže (Lot) léčivého přípravku a datum aplikace první injekce a tuto informaci předejte při hlášení jakéhokoli nežádoucího účinku.

Přípravek Terrosa nemá být používán u rostoucích dospělých.

Děti a dospívající

Přípravek Terrosa nemá být používán u dětí a dospívajících (mladších 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Terrosa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je to důležité, protože některé léky (např. digoxin/digitalis, lék užívaný k léčbě srdečních onemocnění) mohou ovlivňovat účinek teriparatidu.

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte přípravek Terrosa, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud jste žena v plodném věku, musíte používat během léčby přípravkem Terrosa účinnou antikoncepci. Pokud během léčby přípravkem Terrosa otěhotníte, léčba přípravkem Terrosa musí být ukončena. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před užitím tohoto léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Terrosa mohou někteří pacienti pociťovat závrať. Pokud pociťujete závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Terrosa obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Terrosa používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 20 mikrogramů (což odpovídá 80 mikrolitrům) podaných jednou denně formou injekce pod kůži (subkutánní injekce) do stehna nebo břicha.

Pravidelné používání přípravku ve stejnou denní dobu Vám pomůže si vzpomenout na použití léku. Přípravek Terrosa si můžete aplikovat v době jídla. Přípravek Terrosa používejte každý den tak dlouho, jak stanoví lékař. Celková doba léčby přípravkem Terrosa nemá přesáhnout 24 měsíců. Tuto 24měsíční léčebnou kúru máte v průběhu života podstoupit pouze jednou.

Lékař Vám může doporučit používat přípravek Terrosa s vápníkem a vitamínem D. Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku si máte každý den aplikovat.

Přípravek Terrosa si můžete aplikovat s jídlem nebo bez jídla.

Kompatibilní injekční jehly nejsou součástí balení přípravku Terrosa.

Předplněné pero je možné používat jen s injekčními jehlami navrženými podle normy ISO pro injekční jehly pro pera o rozměru mezi 29 G a 31 G (průměr 0,25–0,33 mm) a o délce mezi 5 mm až 12,7 mm pouze pro subkutánní injekci.

Pro správné používání tohoto léku je velmi důležité, abyste se pečlivě řídil(a) podrobným „Návodem pro použití předplněného pera“, který je s tímto přípravkem dodáván.

Pro každou injekci používejte novou injekční jehlu, abyste zabránil(a) kontaminaci, a po použití jehlu bezpečně znehodnoťte.

Nikdy neuchovávejte předplněné pero s nasazenou jehlou.

Nepřenášejte tento léčivý přípravek do injekční stříkačky.

Injekci přípravku Terrosa si aplikujte krátce po vyndání předplněného pera z chladničky. Po použití nasaďte kryt zpět na předplněné pero a pero vraťte ihned do chladničky. Uchovávejte po celou 28denní dobu léčby v chladničce.

Příprava před injekcí

 • Pro zajištění správné aplikace přípravku Terrosa si vždy přečtěte Návod k použití předplněného pera Terrosa Pen, který je vložený v krabičce s léčivým přípravkem.
 • Před manipulací s předplněným perem si umyjte ruce.
 • Než začnete používat léčivý přípravek překontrolujte dobu použitelnosti (exspiraci) na štítku předplněného pera.  Ujistěte se, že do doby použitelnosti (exspirace) zbývá minimálně 28 dní. Zapište si do kalendáře číslo šarže (Lot) a datum první injekce z tohoto předplněného pera. Datum aplikace první injekce také zaznamenejte na krabičku přípravku Terrosa (viz kolonka na krabičce: {První použití:}).
 • Připevněte novou injekční jehlu na předplněné pero a otočením kroužku pro nastavení dávky nastavte dávku na displeji.

Aplikace injekce přípravku Terrosa

 • Před aplikací injekce přípravku Terrosa očistěte dle pokynů lékaře místo, kam chcete injekci aplikovat (stehno nebo břicho).
 • Jemně stiskněte očištěnou kožní řasu a jehlu vbodněte přímo do kůže. Stiskněte kroužek pro nastavení dávky a držte ho stlačený po dobu 6 sekund, abyste se ujistil(a), že byla podána celá dávka.
 • Jakmile dokončíte aplikaci injekce, nasaďte kryt jehly na jehlu v peru a otočením proti směru hodinových ručiček jehlu odstraňte. To zajistí, že přípravek Terrosa zůstane sterilní, a zabrání úniku tekutiny z předplněného pera. Také to zabrání průniku vzduchu do předplněného pera a ucpání jehly.
 • Nasaďte kryt na předplněné pero.
 • Bezpečně vyhoďte injekční jehlu do nádoby na ostré předměty nebo dle doporučení lékaře.

Jestliže jste použil(a) vyšší dávku přípravku Terrosa než jste měl(a)

Pokud jste omylem použil(a) více přípravku Terrosa, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Známky předávkování, které mohou být očekávány, zahrnují pocit na zvracení, zvracení, závrať a bolest hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Terrosa

Jestliže jste zapomněl(a) aplikovat přípravek nebo jste si ho nemohl(a) aplikovat v obvyklou dobu, aplikujte si ho co nejdříve ještě tentýž den. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Nikdy si neaplikujte více než jednu injekci v jednom dnu.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Terrosa

Uvažujete-li o tom, že přestanete přípravek Terrosa používat, poraďte se prosím se svým lékařem. Lékař Vám poradí a rozhodne, jak dlouho budete přípravkem Terrosa léčen(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou bolest v končetině (výskyt je velmi častý, může se vyskytnout u více než 1 osoby z 10). Další časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10) zahrnují pocit na zvracení, bolest hlavy a závrať. Pokud budete mít po podání injekce závrať (točení hlavy), sedněte si nebo si lehněte, dokud se nebudete cítit lépe. Nebudete-li se cítit lépe, oznamte to lékaři před dalším podáním přípravku. Po použití teriparatidu se vyskytly v některých případech mdloby.

Pokud se u Vás projeví potíže v místě vpichu, jako je zarudnutí kůže, bolest, otok, svědění, tvorba modřin nebo slabé krvácení (které se mohou vyskytnout často), odezní obvykle během několika dnů nebo týdnů. V opačném případě to oznamte svému lékaři.

Vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000) se mohou u některých pacientů projevit alergické reakce zahrnující dušnost, otok obličeje, vyrážku a bolest na prsou. Tyto reakce se obvykle objeví krátce po aplikaci injekce. Ve vzácných případech může dojít k závažným a potenciálně život ohrožujícím alergickým reakcím včetně anafylaxe.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

 • zvýšená hladina cholesterolu v krvi
 • deprese
 • bolest dolní končetiny nervového původu
 • pocit na omdlení
 • pocit točení se
 • nepravidelný srdeční tep
 • dušnost
 • zvýšené pocení
 • svalové křeče
 • ztráta energie
 • únava
 • bolest na hrudníku
 • nízký krevní tlak
 • pálení žáhy (bolest nebo pálení za hrudní kostí)
 • zvracení
 • brániční kýla (hiátová hernie)
 • nízká hladina hemoglobinu nebo nízký počet červených krvinek (anemie).

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

 • zrychlený srdeční tep
 • abnormální srdeční ozvy
 • dušnost
 • hemoroidy
 • samovolný únik moči
 • častější potřeba močení
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • ledvinové kameny
 • svalová bolest a bolest kloubů. U některých pacientů se vyskytly silné křeče nebo bolest v zádech, které vedly k hospitalizaci.
 • zvýšení hladiny vápníku v krvi
 • zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi
 • zvýšení hladiny enzymu nazývaného alkalická fosfatáza.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

 • snížení funkce ledvin, včetně selhání ledvin
 • otoky, zejména rukou, chodidel a dolních končetin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Terrosa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce předplněného pera za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte po celou dobu v chladničce (2 °C – 8 °C).

Předplněné pero vraťte po použití okamžitě do chladničky.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněné pero s nasazeným krytem, aby bylo chráněno před světlem.

Přípravek Terrosa se může po prvním podání používat 28 dní, pokud je předplněné pero uchováváno v chladničce (2 °C – 8 °C).

Neumísťujte předplněné pero v chladničce do blízkosti mrazáku, který je součástí chladničky, aby se předešlo možnému zmrazení. Nepoužívejte přípravek Terrosa, pokud je nebo byl zmrazený.

Předplněné pero má být po 28 dnech od prvního použití řádně znehodnoceno, a to i v případě, že není zcela prázdné.

Přípravek Terrosa obsahuje čirý bezbarvý roztok. Nepoužívejte přípravek Terrosa, pokud se v něm objeví pevné částice nebo je-li roztok zakalený či zbarvený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Terrosa obsahuje

 • Léčivou látkou je teriparatidum. Jedna dávka o 80 mikrolitrech obsahuje teriparatidum 20 mikrogramů. Jedno předplněné pero s 2,4 ml obsahuje teriparatidum 600 mikrogramů (odpovídá 250 mikrogramům v 1 ml).
 • Pomocnými látkami jsou: ledová kyselina octová, mannitol, metakresol, trihydrát natrium-acetátu, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), hydroxid sodný (k úpravě pH), voda pro injekci (viz bod 2 „Přípravek Terrosa obsahuje sodík“).

Jak přípravek Terrosa vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Terrosa je bezbarvý a čirý injekční roztok (injekce). Dodává se v předplněném peru. Jedno předplněné pero obsahuje 2,4 ml roztoku, který dostačuje na 28 dávek.

Velikosti balení: 1 předplněné pero nebo 3 předplněná pera v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť,
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou také k dispozici po sejmutí QR kódu umístěného níže nebo na vnějším obalu za pomoci chytrého telefonu. Stejné informace jsou rovněž dostupné na webové stránce: www.terrosapatient.com

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Návod k použití

Terrosa 20 mikrogramů/80 mikrolitrů injekční roztok v předplněném peru

Návod k použití

Důležitá informace

Toto předplněné pero Terrosa Pen je určeno k podávání fixní denní dávky 80 mikrolitrů injekčního roztoku Terrosa k léčbě osteoporózy.

Vaše předplněné pero obsahuje 28 dávek.

Není možné nastavit jinou dávku než 80 mikrolitrů.

Pokud není možné nastavit dávku 80 mikrolitrů, Vaše pero je téměř prázdné.

Pero Terrosa Pen není možné znovu naplnit, nepoužívejte ho po využití 28 dávek.

Průvodce částmi pera

 1. Kryt
 2. Místo pro připojení jehly
 3. Držák zásobní vložky
 4. Píst
 5. Okénko displeje
 6. Kroužek pro nastavení a aplikaci dávky
 7. Injekční jehla injekčního pera
 8. Vnitřní kryt jehly
 9. Vnější kryt jehly
 10. Odstranitelná fólie

Injekční jehla není součástí balení pera. Před použitím pera je třeba ji připevnit (viz krok 1c).

Než začnete

Než začnete používat Vaše nové pero Terrosa Pen, přečtěte si prosím pozorně celý Návod k použití. Při používání pera se pečlivě řiďte pokyny. Přečtěte si rovněž přiloženou příbalovou informaci.

Zapište si do kalendáře datum aplikace první injekce.

Nesdílejte s nikým pero ani injekční jehly, jinak se vystavujete riziku přenosu infekčních onemocnění.

Před každým podáním injekce si umyjte ruce.

Nepoužívejte pero Terrosa Pen pokud je poškozené nebo pokud máte jakékoli pochyby o jeho správné funkci.Připravte si vše, co budete potřebovat:

• tampóny namočené v alkoholu
•předplněné pero
•injekční jehly.

1. Příprava pera

1/a Sejměte kryt injekčního pera

 • Kryt injekčního pera odstraňte tahem.

1/b Překontrolujte léčivý přípravek

 • Překontrolujte štítek pera Terrosa Pen a ujistěte se, že máte správný přípravek a že přípravek není exspirovaný.
 • Nepoužívejte pero Terrosa Pen, pokud:
  • Je pero poškozené.
  • Roztok je zakalený, zbarvený nebo obsahuje částice.

1/c Nasaďte jehlu

 • Pro každou injekci použijte novou injekční jehlu a používejte jen takové injekční jehly, které jsou doporučené v části „kompatibilní injekční jehly“ na zadní straně toho návodu k použití.
 • Nepoužívejte injekční jehlu, pokud je odstranitelná fólie poškozená nebo uvolněná – vyhoďte ji a vezměte si novou.
 • Sloupněte odstranitelnou fólii (10).
 • Tlačte jehlu na špičku pera a otáčejte s ní šroubovitým pohybem, dokud není pevně připevněná.
 • Odstraňte vnější kryt jehly (9) a schovejte si ho na pozdější dobu, kdy bude třeba jehlu sundat. Ponechejte vnitřní kryt jehly (8) na peru, abyste zabránil(a) náhodnému poranění jehlou.

2. Injekce

2/a Nastavte dávku

Vaše pero obsahuje 28 fixních dávek po 80 mikrolitrech. Tuto fixní dávku je třeba denně nastavit pro každou injekci.

 • Otáčejte kroužkem pro nastavení dávky (6), až se v okénku displeje (5) objeví symbol šipky a kroužek je uzamčený – při nastavení správné dávky musíte zaslechnout cvaknutí.
 • Symbol šipky znamená, že fixní denní dávka je nastavená a pero je připravené k podání injekce.
 • Pokud dávku nelze nastavit, pero je téměř prázdné. Použijte jiné pero.

2/b Vyberte místo pro injekci

 • Pro injekci vyberte místo na břiše nebo na horní části stehna. Připravte kůži dle doporučení lékaře.
 • Vybrané místo očistěte tamponem namočeným v alkoholu.
 • Opatrně odstraňte vnitřní kryt jehly (8) a hned ho zahoďte.

2/c Podání injekce

 • Jemně uchopte mezi palcem a ukazováčkem kožní řasu. Jehlu vbodněte jemně přímo do kůže.
 • Stlačte kroužek pro nastavení dávky (6) dolů, kam až to půjde a držte ho stlačený po dobu alespoň 6 sekund, abyste se ujistil(a), že byla podána celá dávka – když začnete kroužek stlačovat, uslyšíte kliknutí, což je normální.
 • Pero pomalu vytáhněte. Důležité: Překontrolujte, zda na displeji je ‘0’.

3. Po podání injekce

3/a Sundejte injekční jehlu

 • Opatrně nasaďte vnější kryt jehly (9) zpět na injekční jehlu (7).
 • Uchopte vnější kryt jehly (9) a injekční jehlu (7) vyšroubujte.
 • Injekční jehlu vždy bezpečně vyhoďte do nádoby na ostré předměty nebo dle doporučení lékaře.

3/b Uložte pero

 • Nasuňte kryt pera (1) zpět na injekční pero.
 • Ihned po použití dejte pero zpět do chladničky s teplotou mezi 2 a 8 °C.

3/c Likvidace pera

Pokud potřebujete pero zlikvidovat po 28 dnech používání, udělejte to opatrně a podle popisu v části „Likvidace pera Terrosa a použitých jehel“ na zadní straně tohoto návodu k použití.

Řešení problémů

Pokud máte jakékoli otázky ohledně použití injekčního pera Terrosa Pen, řiďte se pokyny uvedenými v tabulce:

ProblémŘešení
V zásobní vložce jsou vidět malé vzduchové bubliny.Malé vzduchové bubliny neovlivní dávku ani jinak neuškodí.
Není možné nasadit jehlu.Použijte jinou injekční jehlu. Pokud není možné nasadit ani druhou jehlu, kontaktujte zákaznický servis.
Injekční jehla je zlomená/zakřivená/ ohnutá.Použijte jinou injekční jehlu.  
Pokud jste se omylem pokoušel(a) podat injekci bez nasazené jehly.Nasaďte jehlu. Uvidíte, že vyteče několik kapek. Pero je nyní opět připraveno k použití. Nastavte dávku a podejte injekci.
Kroužkem pro nastavení dávky nelze otočit až k symbolu šipky.Množství přípravku Terrosa, který zůstal v injekčním peru, je menší než 80 mikrolitrů. Použije nové pero Terrosa Pen.
Po aplikaci injekce se displej nevrací do pozice ’0’.Neopakujte podání injekce ten samý den. Následující den použijte novou injekční jehlu k podání injekce. Jestliže se displej po podání injekce stále nevrací do pozice ’0’, kontaktujte zákaznický servis.
Je vidět, že se z injekčního pera vylila tekutina.Nepoužívejte toto injekční pero; kontaktujte zákaznický servis.

Další důležité informace

 • Předplněné injekční pero Terrosa Pen obsahuje 28 dávek o fixním objemu 80 mikrolitrů přípravku Terrosa injekční roztok k léčbě osteoporózy.
 • Nepřenášejte tento léčivý přípravek do injekční stříkačky.
 • Používejte injekční pero Terrosa Pen pouze tak, jak Vám doporučil lékař, dle tohoto návodu k použití a dle příbalové informace přípravku Terrosa.
 • Pro každé podání dávky použijte novou injekční jehlu.
 • Injekčním perem Terrosa Pen si mohou sami aplikovat injekce jen osoby starší 18 let, mohou ho používat zdravotničtí pracovníci nebo třetí osoby, jako jsou například dospělí příbuzní.
 • Injekční pero Terrosa Pen nesmí používat osoby nevidomé nebo slabozraké bez pomoci proškolené osoby s dobrým zrakem. Požádejte o radu svého lékaře, pokud máte problémy se sluchem nebo při zacházení s injekčním perem.

Pokud máte jakékoli další otázky ohledně používání přípravku Terrosa Pen, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Telefonní číslo: XXXXXXX
E-mail: XXXXXXX

Kompatibilní injekční jehly

 • Injekční jehly Clickfine 29 až 31 G (průměr kanyly 0,25–0,33 mm) a délka kanyly 12, 10, 8 nebo 6 mm
 • Injekční jehly BD Micro-Fine Ultra 29 až 31 G (průměr kanyly 0,25–0,33 mm) a délka kanyly 12,7; 8 nebo 5 mm

Uchovávání a péče o předplněné pero Terrosa Pen

 • Neuchovávejte pero Terrosa Pen s nasazenou injekční jehlou, protože tím může dojít k tvorbě vzduchových bublin v zásobní vložce.
 • Přepravujte a uchovávejte pero Terrosa Pen při teplotě mezi 2 a 8 °C.
 • Neuchovávejte pero Terrosa Pen v mrazáku. Pokud byl léčivý přípravek zmražený, zlikvidujete pero a použijte nové pero Terrosa Pen.
 • Uchovávejte pero Terrosa Pen a injekční jehly mimo dosah dětí.
 • Zacházejte s injekčním perem opatrně. Chraňte pero před pádem a před nárazy na tvrdý povrch. Chraňte pero před vodou, prachem a vlhkostí.
 • K čištění injekčního pera Terrosa Pen používejte navlhčenou textilii. Nepožívejte alkohol, jiná rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Nikdy neponořujte injekční pero Terrosa Pen do vody, protože by tím mohlo dojít k jeho poškození.
 • Nepoužívejte injekční pero Terrosa Pen, pokud je poškozené nebo pokud máte pochybnosti o jeho správné funkci.

Likvidace injekčního pera Terrosa Pen a použitých injekčních jehel

 • Pero Terrosa Pen zlikvidujte 28 dní po prvním použití.
 • Před likvidací pera Terrosa Pen vždy odstraňte injekční jehlu.
 • Použité jehly vložte do nádoby na ostré předměty nebo do nádoby z tvrdého plastu s bezpečným víčkem. Nevyhazujte jehly volně do domácího odpadu.Naplněnou nádobu na ostré předměty nerecyklujte.Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na možnosti správné likvidace pera a nádoby na ostré předměty.
 • Pokyny týkající se způsobu zacházení s injekčními jehlami a jejich znehodnocení mohou být nahrazeny místními předpisy nebo předpisy pro zdravotnické pracovníky nebo předpisy pro zdravotnická zařízení.

Držitel rozhodnutí o registraci: Gedeon Richter Plc., Maďarsko

Vyrobeno společností Gedeon Richter Plc., Maďarsko

Tento návod k použití byl naposledy revidován