Terrosa®

Pre-filled Pen

Video

Pakkausseloste

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Terrosa 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
teriparatidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Terrosa on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Terrosa-valmistetta
 3. Miten Terrosa-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Terrosa-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Terrosa on ja mihin sitä käytetään

Terrosa sisältää vaikuttavana aineena teriparatidia, joka vahvistaa luita ja vähentää murtumavaaraa edistämällä luunmuodostusta.

Terrosa on tarkoitettu aikuisten osteoporoosin hoitoon. Osteoporoosi on sairaus, joka aiheuttaa luiden ohenemista ja haurastumista. Tämä tauti on erityisen yleinen vaihdevuodet ohittaneilla naisilla, mutta sitä voi ilmetä myös miehillä. Osteoporoosia esiintyy myös usein potilailla, jotka käyttävät kortikosteroideiksi kutsuttuja lääkkeitä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Terrosa-valmistetta

Älä käytä Terrosa-valmistetta

 • jos olet allerginen teriparatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos veresi kalsiumpitoisuus on suuri (sinulla on ennestään hyperkalsemia).
 • jos sinulla on vakavia munuaisvaivoja.
 • jos sinulla on ollut luusyöpä tai muu syöpä, joka on levinnyt luustoon (etäpesäkkeitä luustossa).
 • tiettyjen luusairauksien yhteydessä. Jos sinulla on jokin luuston sairaus, kerro se lääkärillesi.
 • jos sinulla on selittämättömästi suurentunut alkalisen fosfataasin arvo. Tämä voi viitata sinulla mahdollisesti olevaan Pagetin luutautiin (sairaus, jossa luun muodostuminen on häiriintynyt). Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi.
 • jos olet saanut sädehoitoa luustoon.
 • jos olet raskaana tai imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Terrosa voi lisätä kalsiumpitoisuutta veressä tai virtsassa.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät tai kun käytät Terrosa-valmistetta:

 • jos sinulla on jatkuvaa pahoinvointia, oksentelua, ummetusta, vetämättömyyttä tai lihasheikkoutta. Nämä voivat olla oireita veren liian suuresta kalsiumpitoisuudesta.
 • jos sinulla on tai on ollut munuaiskiviä.
 • jos sinulla on munuaisvaivoja (keskivaikea munuaisten vajaatoiminta).

Joillekin potilaille Terrosa voi aiheuttaa huimausta tai sydämen sykkeen nopeutumista muutaman ensimmäisen pistoksen jälkeen. Ota Terrosa-pistos ensimmäisillä kerroilla sellaisessa paikassa, että voit istua tai mennä pitkäksesi, jos saat huimausta.

Suositeltua 24 kuukauden hoitoaikaa ei pidä ylittää.

Kirjaa lääkevalmisteen eränumero ja ensimmäisen pistoksen päivämäärä esitäytetyn kynän koteloon ja kalenteriin ennen kuin aloitat uuden esitäytetyn kynän käytön, ja mainitse nämä tiedot ilmoittaessasi mahdollisista haittavaikutuksista.

Terrosa-valmistetta ei tule antaa aikuisille, jotka voivat vielä kasvaa.

Lapset ja nuoret

Terrosa-valmistetta ei tule antaa lapsille tai nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Terrosa

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tämä on tärkeää, koska joillain lääkkeillä (esim. digoksiini/digitalisvalmisteet, joita käytetään sydäntaudeissa) voi olla yhteisvaikutuksia teriparatidin kanssa.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Terrosa-valmistetta, jos olet raskaana tai imetät. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta raskauden ehkäisymenetelmää Terrosa-lääkityksen aikana. Jos tulet raskaaksi käyttäessäsi Terrosaa, Terrosan käyttö on lopetettava. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillekin potilaille Terrosa-pistos voi aiheuttaa huimausta. Jos sinua huimaa, älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin olosi paranee.

Terrosa sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Terrosa-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 20 mikrogrammaa (vastaa 80:aa mikrolitraa) kerran vuorokaudessa pistoksena ihon alle (ihonalainen injektio) reiteen tai vatsan alueelle.

Jotta muistat käyttää lääkettäsi, pistä se suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Terrosa voidaan pistää ruokailun yhteydessä.

Ota Terrosa-pistos joka päivä niin pitkään kuin lääkärisi on sinulle määrännyt. Terrosa-hoidon enimmäiskesto on 24 kuukautta. Voit saada elinaikanasi vain yhden 24 kuukauden Terrosa-hoidon.

Lääkärisi voi määrätä sinulle Terrosa-pistoksen lisäksi kalsium- ja D-vitamiinilisiä. Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka paljon kalsiumia ja D-vitamiinia sinun on otettava päivässä.

Terrosa voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

Yhteensopivat injektioneulat eivät sisälly Terrosa-lääkepakkaukseen.

Esitäytetyn kynän kanssa voidaan käyttää kynäneuloja, joiden ISO-standardin mukainen koko on 29–31 G (halkaisija 0,25–0,33 mm) ja pituus 5–12,7 mm ja jotka on tarkoitettu vain ihonalaista injektiota varten.

On lääkkeen oikean käytön vuoksi erittäin tärkeää, että noudatat tarkasti lääkkeen mukana toimitettavia esitäytetyn kynän käyttöohjeita.

Käytä kullakin pistoskerralla uutta kynäneulaa tartunnan estämiseksi ja hävitä neula turvallisesti käytön jälkeen.

Älä koskaan säilytä esitäytettyä kynää niin, että neula on siinä kiinni.

Älä siirrä lääkettä ruiskuun.

Pistä Terrosa pian sen jälkeen, kun olet ottanut esitäytetyn kynän jääkaapista. Pane esitäytetyn kynän korkki takaisin paikalleen ja kynä takaisin jääkaappiin heti käytön jälkeen. Säilytä kynää jääkaapissa ennen käytön aloittamista ja koko 28 päivää kestävän hoitojakson ajan.

Pistoksen valmistelu

 • Lue aina esitäytetyn Terrosa-kynän käyttöohjeet, jotka löytyvät lääkekotelosta, jotta osaat antaa Terrosan oikein.
 • Pese kätesi ennen kuin käsittelet esitäytettyä kynää.
 • Tarkista esitäytetyn kynän etikettiin merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä ennen lääkkeen käytön aloittamista. Varmista, että sen viimeiseen käyttöpäivään on vähintään 28 päivää. Kirjaa kunkin esitäytetyn kynän eränumero (Lot) ja ensimmäisen pistoksen päivämäärä kalenteriin. Ensimmäisen pistoksen päivämäärä on kirjoitettava myös Terrosa-koteloon (ks. pakkauksen kohta: {Ensimmäinen käyttökerta:}).
 • Kiinnitä uusi injektioneula esitäytettyyn kynään ja aseta näyttöön oikea annos annostelunuppia kääntämällä.

Terrosan pistäminen

 • Puhdista pistoskohdan iho (reisi tai vatsa) ennen Terrosa-pistosta lääkärisi antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Nipistä puhdistettua ihoa kevyesti poimulle ja työnnä neula suoraan ihoon. Paina annostelunuppia ja pidä sitä painettuna vähintään kuuden sekunnin ajan, jotta saat koko annoksen.
 • Aseta neulan ulkosuojus kynäneulan päälle välittömästi pistoksen jälkeen ja kierrä suojusta vastapäivään neulan irrottamiseksi. Näin jäljelle jäänyt Terrosa pysyy steriilinä, eikä vuoda esitäytetystä kynästä. Esitäytettyyn kynään ei myöskään pääse ilmaan, eikä neula tukkeennu.
 • Aseta korkki takaisin esitäytetyn kynän päälle.
 • Hävitä kynäneulat turvallisesti panemalla ne terävän jätteen säiliöön tai kuten lääkäri on neuvonut.

Jos otat enemmän Terrosa-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet vahingossa käyttänyt enemmän Terrosa-lääkettä kuin olisi pitänyt, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Yliannostuksen odotettuja oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, heitehuimaus ja päänsärky.

Jos unohdat käyttää Terrosa-valmistetta

Jos unohdat ottaa pistoksen tai et pysty ottamaan lääkettä tavanomaiseen aikaan, pistä se mahdollisimman pian saman päivän aikana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota vain yksi pistos vuorokaudessa.

Jos lopetat Terrosa-valmisteen käytön

Jos harkitset Terrosan käytön lopettamista, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Lääkärisi neuvoo sinua ja päättää Terrosa-lääkityksesi kestosta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat raajoissa ilmenevä kipu (hyvin yleinen, voi esiintyä yli 1 potilaalla 10:stä). Muita yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy enintään 1 potilaalla 10:stä) ovat pahoinvointi, päänsärky ja heitehuimaus. Jos sinua alkaa huimata pistoksen ottamisen jälkeen, istu tai asetu makuulle, kunnes olosi paranee. Jos olosi ei parane, soita lääkärille ennen hoidon jatkamista. Teriparatidin käytön jälkeen on esiintynyt pyörtymistapauksia.

Joillakin voi olla oireilua pistoskohdassa, kuten ihon punoitusta, kipua, turvotusta, kutinaa, mustelma tai vähäistä verenvuotoa (joita esiintyy yleisesti). Niiden pitäisi hävitä muutamassa päivässä tai viikossa. Jos näin ei tapahdu, kerro asiasta lääkärillesi.

Harvinaisissa tapauksissa (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta) potilailla voi ilmetä allergisia reaktioita kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen turvotusta, ihottumaa ja rintakipua. Nämä oireet ilmaantuvat tavallisesti pian pistoksen jälkeen. Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä vakavia ja mahdollisesti henkeä uhkaavia allergisia reaktioita, kuten anafylaksia.

Muita haittavaikutuksia:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

 • veren kolesterolipitoisuuden suurentuminen
 • masennus
 • hermosärky jaloissa
 • pyörryttäminen
 • kiertohuimaus
 • epäsäännölliset sydämenlyönnit
 • hengitysvaikeus
 • lisääntynyt hikoilu
 • lihaskouristukset
 • vetämättömyys
 • väsymys
 • rintakipu
 • matala verenpaine
 • närästys (kivulias tai polttava tuntemus rintalastan alla)
 • oksentelu
 • ruokatorviaukon tyrä (palleatyrä)
 • pieni hemoglobiiniarvo eli punasolujen määrä (anemia).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

 • sykkeen kiihtyminen
 • epätavallinen sydänääni
 • hengenahdistus
 • peräpukamat
 • virtsan karkaaminen
 • lisääntynyt virtsaamistarve
 • painon nousu
 • munuaiskivet
 • lihas- ja nivelkipu. Joillakin potilailla on ollut vaikeita selkälihaskouristuksia (kramppeja) tai selkäkipuja, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa.
 • suurentunut veren kalsiumpitoisuus
 • suurentunut veren virtsahappopitoisuus
 • alkalinen fosfataasi -nimisen entsyymin (AFOS) arvon suurentuminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

 • eriasteinen munuaisten vajaatoiminta
 • turvotus lähinnä käsissä, jalkaterissä ja säärissä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Terrosa-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja esitäytetyssä kynässä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C) koko ajan. Pane esitäytetty kynä takaisin jääkaappiin heti käytön jälkeen. Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyn kynän korkki paikoillaan. Herkkä valolle.

Terrosa-valmistetta voidaan käyttää enintään 28 päivän ajan ensimmäisen pistoskerran jälkeen, jos esitäytettyä kynää on säilytetty jääkaapissa (2 °C − 8 °C).

Älä pane esitäytettyä kynää jääkaapin pakastelokeron lähelle, jotta se ei jäädy. Älä käytä Terrosa-valmistetta, jos se on jäätynyt.

Jokainen esitäytetty kynä tulee hävittää asianmukaisesti 28 päivän kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta, vaikka se ei olisi täysin tyhjä.

Terrosa sisältää väritöntä ja kirkasta liuosta. Älä käytä Terrosaa, jos liuoksessa on kiinteitä hiukkasia tai jos se on sameaa tai värjäytynyttä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Terrosa sisältää

 • Vaikuttava aine on teriparatidi. Yksi 80 mikrolitran annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi 2,4 ml esitäytetty kynä sisältää 600 mikrogrammaa teriparatidia (vastaa 250 mikrogrammaa/ml).
 • Muut aineet ovat väkevä etikkahappo, mannitoli, metakresoli, natriumasetaattitrihydraatti, kloorivetyhappo (happamuuden säätöön), natriumhydroksidi (happamuuden säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi (ks. kohta 2 ”Terrosa sisältää natriumia”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Terrosa on väritön ja kirkas injektioneste, liuos (injektioneste). Se toimitetaan esitäytetyssä kynässä. Yksi esitäytetty kynä sisältää 2,4 ml liuosta, josta riittää 28 annokseen.

Pakkauskoot: 1 esitäytetty kynä tai 3 esitäytettyä kynää kotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet Tästä valmisteesta saa yksityiskohtaista tietoa myös lukemalla alla tai kotelossa olevan QR-koodin älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavilla myös seuraavassa osoitteessa: www.terrosapatient.com

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu

Käyttöohjeet

Terrosa 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Käyttöohjeet

Tärkeää tietoa

Esitäytetty Terrosa‑kynä on tarkoitettu päivittäisen 80 mikrolitran kiinteän Terrosa‑injektionesteannoksen antoon osteoporoosin hoidossa.

Esitäytetty kynä sisältää 28 annosta.

80 mikrolitran annos on ainoa vaihtoehto.

Jos 80 mikrolitran annoksen asettaminen ei onnistu, kynä on lähes tyhjä.

Terrosa‑kynä ei ole uudelleentäytettävä. Kynää ei saa käyttää 28 annoksen jälkeen.

Kynän osat

1. Korkki
2. Neulanliitin
3. Sylinteriampullin pidike
4. Sylinteriampullin mäntä
5. Näyttö
6. Annostelunuppi
7. Kynäneula
8. Neulan sisäsuojus
9. Neulan ulkosuojus
10. Poistettava sinetti

Kynäneula ei sisälly kynäpakkaukseen. Neula on kiinnitettävä ennen kynän käyttöä (ks. vaihe 1c).

Ennen aloittamista

Ennen kuin alat käyttää uutta Terrosa‑kynää, lue nämä ohjeet kokonaan läpi. Noudata ohjeita huolellisesti, kun käytät kynää. Lue myös pakkausseloste.

Kirjaa ensimmäisen pistoksen päivämäärä kalenteriin.

Älä koskaan anna muiden käyttää kynääsi tai neulojasi, sillä tällaiseen käyttöön liittyy tartuntariski.

Pese kädet ennen jokaista pistosta.

Älä käytä Terrosa‑kynää, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma siitä, toimiiko kynä oikein.

Ota esille kaikki tarvikkeet:

• puhdistuspyyhkeet
• esitäytetty kynä
• kynäneula

1. Kynän valmistelu

1/a Poista kynän korkki

 • Poista kynän korkki (1) vetämällä.

1/b Tarkista lääke

 • Tarkista Terrosa‑kynän etiketistä, että kyseessä on oikea lääke ja että viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole mennyt.
 • Älä käytä Terrosa‑kynää
  • jos kynä on vaurioitunut.
  • jos liuos on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on hiukkasia.

1/c Kiinnitä neula

 • Ota kutakin pistosta varten uusi kynäneula ja käytä vain neuloja, joita suositellaan käyttöoppaan takasivulla osiossa Yhteensopivat kynäneulat.
 • Älä käytä kynäneulaa, jos poistettava sinetti on vaurioitunut tai irrallaan. Hävitä tällöin neula ja ota uusi.
 • Poista sinetti (10).
 • Työnnä neula kynän kärkeen ja kierrä, kunnes neula on tiukasti kiinni.
 • Vedä neulan ulkosuojus (9) irti ja pidä se tallessa, sillä suojusta tarvitaan neulan irrottamiseen myöhemmin. Pidä neulan sisäsuojus (8) paikallaan pistotapaturmien välttämiseksi.

2. Pistäminen

2/a Aseta annos

Kynä sisältää 28 kpl 80 mikrolitran kiinteitä annoksia. Tämä kiinteä annos on asetettava jokaista päivittäistä pistosta varten.

 • Käännä annostelunuppia (6), kunnes näytössä (5) näkyy nuolimerkki ja nuppi lukittuu – kynästä kuuluu napsahdus, kun annos on asetettu oikein.
 • Nuolimerkki tarkoittaa, että kiinteä päivittäinen annos on asetettu ja kynä on valmis pistosta varten.
 • Jos annoksen asettaminen ei onnistu, kynä on lähes tyhjä. Käytä tällöin toista kynää.

2/b Valitse pistoskohta

 • Valitse pistoskohta vatsan tai reiden alueelta. Valmistele iho lääkärin ohjeiden mukaisesti.
 • Puhdista valittu alue puhdistuspyyhkeellä.
 • Poista neulan sisäsuojus (8) varovasti vetämällä ja hävitä suojus välittömästi.

2/c Pistä annos

 • Pidä ihopoimua hellävaroen peukalon ja etusormen välissä. Työnnä neula varovasti suoraan ihoon.
 • Paina annostelunuppi (6) niin pohjaan kuin mahdollista ja pidä nuppi painettuna vähintään 6 sekunnin ajan, jotta saat varmasti koko annoksen. Kun alat painaa nuppia, kuuluu napsahdus. Tämä on normaalia.
 • Vedä kynä ihosta hitaasti. Tärkeää: Tarkista, näkyykö näytössä ”0”.

3. Pistoksen jälkeen

3/a Irrota neula

 • Työnnä neulan ulkosuojus (9) varovasti takaisin kynäneulan (7) päälle.
 • Tartu neulan ulkosuojukseen (9) ja kierrä kynäneula (7) irti.
 • Hävitä kynäneulat aina turvallisesti terävän jätteen säiliöön tai lääkärin ohjeiden mukaisesti.

3/b Kynän säilytys

 • Aseta kynän korkki (1) takaisin kynään.
 • Pane kynä takaisin jääkaappiin (2 °C – 8 °C) heti käytön jälkeen.

3/c Kynän hävittäminen

Kun kynä on hävitettävä 28 päivän käytön jälkeen, hävitä kynä huolellisesti käyttöoppaan takasivulla osiossa Terrosa‑kynän ja käytettyjen neulojen hävittäminen kuvatulla tavalla.

Vianetsintä

Noudata taulukossa annettuja ohjeita, jos sinulla on kysyttävää Terrosa‑kynän käytöstä.

OngelmaRatkaisu
1. Sylinteriampullissa näkyy pieniä ilmakuplia.Pieni ilmakupla ei vaikuta annokseen eikä aiheuta haittaa.
2. Neulaa ei voi kiinnittää.Käytä toista neulaa. Jos toisenkaan neulan kiinnittäminen ei onnistu, ota yhteys asiakaspalveluun.
3. Neula on katkennut/käyrä/vääntynyt.Käytä toista neulaa.
4. Kynällä on yritetty vahingossa pistää ilman neulaa.Kiinnitä neula. Neulasta tulee muutamia tippoja lääkettä. Nyt kynä on taas valmis käytettäväksi. Aseta annos ja pistä lääke.
5. Annostelunuppia ei voi kääntää nuolimerkkiin asti.Terrosaa on kynässä jäljellä alle 80 mikrolitraa. Ota käyttöön uusi Terrosa‑kynä.
6. Näyttö ei palaa 0‑asentoon pistämisen jälkeen.Älä pistä uudestaan saman päivän aikana. Ota käyttöön uusi neula ja pistä annos seuraavana päivänä. Jos näyttö ei vieläkään palaa 0‑asentoon pistoksen jälkeen, älä käytä kynää. Ota yhteys asiakaspalveluun.
7. Kynä vuotaa.Älä käytä kynää. Ota yhteys asiakaspalveluun.

Tärkeitä lisätietoja

 • Esitäytetty Terrosa‑kynä sisältää 28 päivittäistä 80 mikrolitran kiinteää annosta Terrosa‑liuosta osteoporoosin hoitoon.
 • Älä siirrä lääkettä ruiskuun.
 • Käytä Terrosa‑kynääsi vain lääkärin määräämällä tavalla sekä näiden käyttöohjeiden ja Terrosa‑pakkausselosteen mukaisesti.
 • Käytä jokaisen pistoksen yhteydessä uutta neulaa.
 • Terrosa‑kynää voivat käyttää yli 18‑vuotiaat potilaat, jotka pistävät lääkkeen itse, terveydenhuollon ammattilaiset ja kolmannet osapuolet, kuten potilaan täysi‑ikäiset sukulaiset.
 • Sokea tai näkörajoitteinen potilas ei saa käyttää Terrosa‑kynää ilman koulutetun ja pystyvän henkilön apua. Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla on kuulo‑ tai käsittelyongelmia.

Jos sinulla on kysyttävää Terrosa‑kynän käytöstä, ota yhteys asiakaspalveluun.

Puhelinnumero: XXXXXXXXXX
Sähköpostiosoite: XXXXXXXX

Yhteensopivat kynäneulat

 • Clickfine‑kynäneula, 29–31 G (halkaisija 0,25 – 0,33 mm), pituus 12, 10, 8 tai 6 mm.
 • BD Micro‑Fine ‑kynäneula, 29–31 G (halkaisija 0,25 – 0,33 mm), pituus 12,7, 8 tai 5 mm.

Terrosa‑kynän säilyttäminen ja huolto

 • Älä koskaan säilytä Terrosa‑kynää neula kiinnitettynä, sillä tällöin sylinteriampulliin voi muodostua ilmakuplia.
 • Kuljeta ja säilytä Terrosa‑kynää 2–8 °C:n lämpötilassa.
 • Älä säilytä Terrosa‑kynää pakastimessa. Jos lääke on jäätynyt, hävitä kynä ja ota käyttöön uusi Terrosa‑kynä.
  • Säilytä Terrosa‑kynä ja kynäneulat poissa lasten ulottuvilta.
  • Käsittele kynääsi varoen. Älä pudota kynää ja vältä sen osumista koviin pintoihin. Suojaa se vedeltä, pölyltä ja kosteudelta.
  • Kostea liina riittää Terrosa‑kynän puhdistamiseen. Älä käytä alkoholia, muita liuottimia tai puhdistusaineita. Älä koskaan upota Terrosa‑kynää veteen, sillä se voi vahingoittaa kynää.
  • Älä käytä Terrosa‑kynää, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma siitä, toimiiko kynä oikein.

Terrosa‑kynän ja käytettyjen neulojen hävittäminen

 • Hävitä Terrosa‑kynä 28 päivän kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta.
 • Muista aina poistaa kynäneula ennen Terrosa‑kynän hävittämistä.
 • Pane käytetyt neulat terävän jätteen säiliöön tai kovaan muoviseen astiaan, jossa on turvallinen kansi. Älä heitä neuloja suoraan kotitalousjätteeseen.
 • Terävän jätteen keräysastiaa ei saa kierrättää, jos sinne on pantu neuloja.
 • Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, miten kynät ja terävän jätteen säiliö hävitetään asianmukaisesti.
 • Neulojen käsittelyohjeet eivät korvaa paikallisia käytäntöjä eivätkä terveydenhuoltohenkilöstön tai laitosten käytäntöjä.

Myyntiluvan haltija: Gedeon Richter Plc., Unkari

Valmistaja: Gedeon Richter Plc., Unkari

Tämä käyttöopas on tarkistettu viimeksi