Terrosa®

Pre-filled Pen

Video

Листовка: Информация за потребителя

Листовка: информация за потребителя

Terrosa 20 микрограма/80 микролитра инжекционен разтвор, в предварително напълнена писалка
терипаратид (teriparatide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Terrosa и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Terrosa
 3. Как да прилагате Terrosa
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Terrosa
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Terrosa и за какво се използва

Terrosa съдържа активното вещество терипаратид, което се използва за заздравяване на костите и намаляване на риска от фрактури посредством стимулиране на костообразуването.

Terrosa се използва за лечение на остеопороза при възрастни. Остеопорозата е заболяване, което може да направи Вашите кости тънки и чупливи. Това заболяване се среща предимно при жените след менопауза, но може също да се появи при мъже. Остеопорозата също е честа при пациенти, приемащи лекарства, наречени глюкокортикоиди.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Terrosa

Не използвайте Terrosa:

 • ако сте алергичен към терипаратид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
 • ако имате високи нива на калций в кръвта (съществуваща хиперкалциемия)
 • ако страдате от сериозни проблеми с бъбреците
 • ако имате рак на костите или други ракови заболявания, които се разпространяват (метастазират) в костите Ви
 • ако имате определени заболявания на костите. Ако имате костно заболяване, кажете на Вашия лекар
 • ако имате необяснимо високи нива на алкалната фосфатаза в кръвта си, което означава, че може да имате болестта на Пейджет (заболяване с необичайни промени в костите). Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар.
 • ако сте провеждали лъчелечение, включващо костите Ви
 • ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Terrosa може да причини повишаване на количеството на калций в кръвта или урината Ви.
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди и докато използвате Terrosa:

 • ако имате продължително гадене, повръщане, запек, безсилие или мускулна слабост. Това може да са признаци на прекалено много калций в кръвта Ви.
 • ако страдате от камъни в бъбреците или сте имали бъбречни камъни.
 • ако страдате от бъбречни проблеми (умерено бъбречно увреждане).

Някои пациенти получават замайване или имат ускорено сърцебиене след първите няколко дози от Terrosa. За първите дози инжектирайте Terrosa там, където веднага можете да седнете или да легнете, ако получите замайване.

Препоръчителното време за лечение от 24 месеца не трябва да се превишава.

Преди да започнете да използвате нова предварително напълнена писалка, запишете партидния номер (Lot) на лекарствения продукт и датата на прилагане на първата инжекция върху картонената опаковка на предварително напълнената писалка и календара, и предоставяйте тази информация, когато съобщавате нежелани реакции.

Terrosa не трябва да се прилага при възрастни във фаза на растеж.

Деца и юноши

Terrosa не трябва да се прилага при деца и юноши (под 18-годишна възраст).

Други лекарства и Terrosa

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Това е важно, защото някои лекарства (напр. дигоксин/дигиталис – лекарство, използвано за лечение на сърдечно заболяване) може да взаимодействат с терипаратид.

Бременност и кърмене

Не използвайте Terrosa, ако сте бременна или кърмите. Ако сте жена с детероден потенциал, трябва да използвате надежден метод срещу забременяване при употреба на Terrosa. Ако

забременеете докато приемате Terrosa, употребата на Terrosa трябва да се преустанови. Съветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои пациенти може да почувстват замаяност след инжектирането на Terrosa. В случай че се почувствате замаян, Вие не трябва да шофирате или да използвате машини, докато не се почувствате по-добре.

Terrosa съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да прилагате Terrosa

Винаги прилагайте това лекарство точно така, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 20 микрограма (съответстващо на 80 микролитра), приложена веднъж дневно чрез инжектиране под кожата (подкожна инжекция) в областта на бедрото или корема.

За да не забравяте да използвате Вашето лекарство, поставяйте инжекцията приблизително по едно и също време всеки ден. Terrosa може да бъде инжектиран около времето на хранене.

Инжектирайте Terrosa всеки ден за периода, който Ви е предписал Вашия лекар. Общата продължителност на лечението с Terrosa не трябва да превишава 24 месеца. Не трябва да получите повече от един курс на лечение от 24 месеца през целия си живот.

Вашият лекар може да Ви посъветва да използвате Terrosa с калций и витамин D. Вашият лекар ще определи дозата, която трябва да получавате всеки ден.

Terrosa може да се прилага със или без храна.

Съвместимите инжекционни игли не са включени към Terrosa.

Предварително напълнената писалка може да се използва с инжекционни игли, разработени съгласно ISO стандарт за игли за писалки, от 29 G до 31 G (диаметър 0,25-0,33 mm) и дължина между 5 mm до 12,7 mm, само за подкожно инжектиране.

За да сте сигурни, че прилагате правилно това лекарство, е много важно да следвате точно подробните Указания за употреба на Вашата предварително напълнена писалка, които придружават това лекарство.

За да избегнете замърсяване, при всяко инжектиране използвайте нова игла и я изхвърляйте по безопасен начин след употреба.

Никога не съхранявайте Вашата предварително напълнена писалка с прикрепена към нея игла.

Не прехвърляйте лекарството в спринцовка.

Вие трябва да инжектирате Terrosa щом извадите предварително напълнената писалка от хладилника. Поставете капачката на писалката върху предварително напълнената писалка и върнете в хладилника веднага след като приключите с нейното използване. Съхранявайте я в хладилника преди и през целия 28-дневен период на лечение.

Подготовка на писалката за употреба

 • За да сте сигурни, че прилагате правилно Terrosa, винаги четете Указанията за употреба на предварително напълнената писалка Terrosa Pen, които са включени в кутията на лекарството.
 • Мийте ръцете си преди да боравите с предварително напълнената писалка.
 • Преди да започнете да използвате лекарството, проверете срока му на годност върху етикета. Трябва да се уверите, че до изтичането на срока на годност остават поне 28 дни. Записвайте в календар партидния номер на настоящата предварително напълнена писалка и датата на прилагане на първата инжекция. Датата на прилагане на първата инжекция трябва да се запише също и върху картонената опаковка на Terrosa (вижте предвиденото място върху кутията „Първа употреба“).
 • Прикрепете нова инжекционна игла към предварително напълнената писалка и задайте дозата на прозореца на дисплея, като завъртите копчето за настройка на дозата.

Инжектиране на Terrosa

 • Преди да инжектирате Terrosa, почистете участъка от кожата, където ще приложите инжекцията (бедрото или корема), според указанията на Вашия лекар.
 • Внимателно захванете гънка от почистения участък от кожата и въведете иглата директно в кожата. Натиснете копчето за настройка на дозата и го задръжте натиснато за поне шест секунди, за да сте сигурни, че сте приложили цялата доза.
 • Веднага след инжектиране поставете външната предпазна капачка на иглата на писалката и завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка, за да отстраните иглата от писалката. По този начин ще запазите стерилно останалото количество от Terrosa и ще избегнете изтичане от предварително напълнената писалка. Освен това така ще спрете връщане на въздух към предварително напълнената писалка и ще предотвратите запушване на иглата.
 • Сменете капачката на Вашата предварително напълнена писалка.
 • Изхвърлете иглите на писалката по безопасен начин, като използвате контейнер за остри предмети или според съветите на Вашия лекар.

Ако приложите повече от необходимата доза Terrosa

Ако, по погрешка, използвате повече Terrosa от необходимото, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Ефектите, които може да се очакват в случай на предозиране, включват гадене, повръщане, замаяност и главоболие.

Ако сте пропуснали да приложите Terrosa

Ако пропуснете инжекцията или не можете да използвате Вашето лекарство в обичайното време, инжектирайте го възможно най-скоро в рамките на същия ден. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Не поставяйте повече от една инжекция в един и същи ден.

Ако сте спрели употребата на Terrosa

Ако обмисляте спиране на лечението с Terrosa, моля обсъдете това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва и ще реши колко дълго трябва да се лекувате с Terrosa.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-честите нежелани реакции са болки в крайниците (много чести – може да засегнат повече от 1 на 10 души). Други чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души) включват гадене, главоболие и замаяност. Ако след инжектирането се почувствате замаяни (прималяване), трябва да седнете или да легнете, докато се почувствате по-добре. Ако не се почувствате по‑добре, трябва да се обадите на Вашия лекар преди да продължите лечението. След употребата на терипаратид има съобщения за случаи на припадък.

Ако почувствате дискомфорт, като зачервяване на кожата, болка, оток, сърбеж, поява на синини и леко кървене (чести) около мястото на инжектиране, това трябва да премине в рамките на няколко дни или седмици. В противен случай уведомете Вашия лекар възможно най-бързо.

Рядко (може да засегнат до 1 на 1 000 души) някои пациенти може да получат алергични реакции, изразяващи се в задух, оток в областта на лицето, обрив и болка в областта на гръдния кош. Тези реакции обикновено се появят скоро след инжектирането. В редки случаи може да настъпят сериозни и потенциално животозастрашаващи алергични реакции, включително анафилаксия.

Другите нежелани реакции включват:
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

 • повишаване нивата на холестерола в кръвта
 • депресия
 • невралгична болка в краката
 • призляване
 • световъртеж
 • нарушен сърдечен ритъм
 • задух
 • повишено потене
 • мускулни спазми
 • загуба на енергия
 • умора
 • болка в областта на гръдния кош
 • ниско кръвно налягане
 • киселини в стомаха (болезнено или парещо усещане точно под гръдната кост)
 • повръщане
 • херния на хранопровода (хиатална херния)
 • нисък хемоглобин или брой на червените кръвни клетки (анемия).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

 • повишена сърдечна честота
 • необичаен сърдечен шум
 • задух
 • хемороиди (маясъл)
 • случайно или неволно изпускане на урина
 • чести позиви за уриниране
 • повишаване на теглото
 • камъни в бъбреците
 • мускулни и ставни болки. Някои пациенти получават тежки схващания или силна болка в гърба, които са причина за постъпване в болница.
 • повишаване нивото на калция в кръвта
 • повишаване на нивото на пикочна киселина в кръвта
 • повишение на един ензим, наречен алкална фосфатаза.

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

 • намалена бъбречна функция, включително бъбречна недостатъчност
 • подуване, главно на китките на ръцете, ходилата и краката.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Terrosa

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и предварително напълнената писалка след „Годен до:”/„EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C) през цялото време. Предварително напълнената писалката трябва да се върне в хладилника незабавно след употреба. Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка с поставена върху нея капачка, за да се предпази от светлина.

Вие може да използвате Terrosa до 28 дни след първото инжектиране, в случай че предварително напълнената писалка е съхранявана в хладилник (2°C до 8°C).

Избягвайте поставянето на предварително напълнената писалка в близост до камерата на хладилника, за да избегнете замразяване. Не използвайте Terrosa в случай, че е или е бил замразяван.

Всяка предварително напълнена писалка трябва да се изхвърля по подходящ начин 28 дни след първото използване, дори да не е напълно празна.

Terrosa съдържа бистър и безцветен разтвор. Не използвайте Terrosa, ако се виждат твърди частици или разтворът е мътен или оцветен.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Terrosa

 • Активно вещество: терипаратид. Всяка доза 80 микролитра съдържа 20 микрограма терипаратид. Една предварително напълнена писалка 2,4 ml съдържа 600 микрограма терипаратид (съответстващо на 250 микрограма на ml).
 • Други съставки: ледена оцетна киселина, манитол, метакрезол, натриев ацетат трихидрат, хлороводородна киселина (за корекция на pH), натриев хидроксид (за корекция на pH), вода за инжекции(вижте точка 2 „Terrosa съдържа натрий“).

Как изглежда Terrosa и какво съдържа опаковката

Terrosa е безцветен и бистър инжекционен разтвор (инжекция). Той се доставя в предварително напълнена писалка. Всяка предварително напълнена писалка съдържа 2,4 ml разтвор, достатъчен за 28 дози.

Опаковки: 1 предварително напълнена писалка или 3 предварително напълнени писалки в картонена кутия.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Други източници на информация Подробна информация за този продукт също може да получите чрез сканиране със смартфон на QR кода по-долу или на картонената опаковка. Същата информация е на разположение на следния интернет адрес: www.terrosapatient.com

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Указания за употреба

Terrosa 20 микрограма/80 микролитра инжекционен разтвор, в предварително напълнена писалка

Указания за употреба

Важна информация

Предварително напълнената писалка Terrosa е за прилагане на дневна фиксирана доза 80 микролитра инжекционен разтвор Terrosa за лечение на остеопороза.

Вашата предварително напълнена писалка съдържа 28 дози.

Няма възможност за задаване на доза, различна от 80 микролитра.

Ако не можете да настроите дозата от 80 микролитра, Вашата писалка е почти празна.

Terrosa Pen не може да се зареди повторно с лекарство, не използвайте след 28 дози.

Описание на частите

 1. Капачка на писалката
 2. Място за закрепване на иглата
 3. Държач на патрона
 4. Бутало на патрона
 5. Прозорче
 6. Копче за настройка на дозата
 7. Игла на писалката
 8. Вътрешна капачка на иглата
 9. Външна капачка на иглата
 10. Отлепващо се фолио

Иглата за писалка не е включена в опаковката на писалката. Тя трябва да бъде прикрепена преди да използвате писалката (вижте стъпка 1c).

Преди употреба

Преди да започнете да използвате новата писалка Terrosa, моля, прочетете тези инструкции докрай. Следвайте внимателно инструкциите, когато използвате писалката. Прочетете също предоставената листовка.

Запишете датата на първата си инжекция в календара.

 Не преодстъпвайте писалката или иглите си на други хора, тъй като това може да носи риск от предаване на инфекция.

 Измивайте ръцете си преди всяка инжекция.

 Не използвайте Terrosa Pen, ако е повредена или имате някакви съмнения относно правилното ѝ функциониране.

Подгответе всичко необходимо:

• тампони със спирт
• предварително напълнената писалка
• игла за писалка

1. Подготовка на Вашата писалка

1/a Махнете капачката на писалката

 • Махнете капачката на писалката (1), като я издърпате

1/б Проверете лекарството

 • Проверете етикета на Terrosa Pen, за да се уверите, че получавате правилното лекарство и, че то не е с изтекъл срок на годност.
 •  Не използвайте Вашата Terrosa Pen, ако:
  • писалката е повредена.
  • разтворът е мътен, с променен цвят или съдържа видими частици.

1/в Прикрепете игла

 • Вземете нова игла за писалка за всяка инжекция и използвайте само игли за писалка, препоръчани в раздел „Съвместими игли за писалка“ на гърба на тези инструкции за употреба.
 • Не използвайте иглата на писалката, ако отлепящото се фолио е повредено или разхлабено – изхвърлете я и вземете друга.
 • Отстранете отлепящото се фолио (10).
 • Натиснете иглата върху върха на писалката и я завийте, докато се закрепи здраво.
 • Издърпайте външната капачка на иглата (9) и я дръжте на сигурно място, тъй като ще ви трябва, за да извадите иглата по-късно. Дръжте вътрешния предпазител на иглата (8) върху иглата, за да избегнете случайно нараняване с игла.

2. Инжектиране

2/a Задайте доза

Вашата писалка съдържа 28 фиксирани дози по 80 микролитра. Тази фиксирана доза трябва да се настройва всеки ден преди инжектиране.

 • Завъртете копчето за настройка на дозата (6), докато в прозорчето (5) се покаже символ със стрелка и копчето се заключи – трябва да чуете щракване, когато дозата е правилно настроена.
 • Знакът със стрелка означава, че фиксираната дневна доза е настроена и писалката е готова за инжектиране.
 • Ако не можете да настроите дозата, това означава, че писалката е почти празна. Използвайте друга писалка.

2/б Изберете място за инжектиране

 • Използвайте корема или горната част на бедрото за инжектиране. Подгответе кожата си според препоръките на Вашия лекар.
 • Почистете избраната зона с тампон, напоен със спирт.
 • Внимателно издърпайте вътрешния предпазител на иглата (8) и го изхвърлете незабавно.

2/в Инжектиране на дозата

 • Внимателно задръжте кожна гънка между палеца и показалеца. Внимателно въведете иглата под прав ъгъл спрямо кожата.
 • Натиснете копчето за настройка на дозата (6) надолу докрай и го задръжте натиснат за поне 6 секунди, за да се уверите, че е доставена пълната доза – Ще чуете щракване, когато започнете да натискате копчето, което е нормално.
 • PИздърпайте бавно писалката. Важно: Проверете дали дисплеят показва „0“.

3. След инжектиране

3/а Сваляне на иглата

 • Внимателно натиснете външната капачка на иглата (9) обратно върху иглата на писалката (7).
 • Хванете външната капачка на иглата (9) и развийте иглата на писалката (7).
 • Винаги изхвърляйте безопасно иглите за писалки, като използвате контейнер за остри предмети или според съветите на Вашия лекар.

3/б Съхранение на Вашата писалка

 • Поставете капачката на писалката (1) обратно върху писалката.
 • Поставете писалката обратно в хладилника между 2 и 8°C веднага след употреба.

3/в Изхвърляне на писалката

Когато трябва да изхвърлите Вашата писалка, след 28 дни употреба, направете го внимателно и както е описано в раздел „Изхвърляне на Terrosa Pen и използвани игли“ на гърба на тези инструкции за употреба.

Отстраняване на проблеми

Следвайте указанията, дадени в таблицата, ако имате въпроси относно употребата на Terrosa Pen:

ВъпросОтговор
1. В патрона се виждат малки въздушни мехурчета.Малко въздушно мехурче не може да повлияе на дозата или да навреди на пациента.
2. Иглата не може да бъде поставена.Използвайте друга игла. Ако и втората игла не може да бъде поставена, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
3. Иглата е счупена/извита/огъната.Използвайте друга игла.
4. Ако случайно се опитате да инжектирате без прикрепена иглаПрикрепете игла. Ще видите как излизат няколко капки. Сега писалката отново е готова за употреба. Настройте дозата и инжектирайте.
5. Копчето за настройка на дозата не може да се завърти до знака със стрелка.Останалото количество в Terrosa Pen е по-малко от 80 микролитра. Използвайте нова Terrosa Pen.
6. Ако след инжектирането в прозорчето не се появи началната позиция („0“).Не повтаряйте инжекцията в същия ден. Използвайте нова игла за инжектиране на следващия ден. Ако след инжектиране в прозорчето не се появи началната позиция („0“), не използвайте тази писалка, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
7. Разлива се течност от писалката.Не използвайте тази писалка, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Важна допълнителна информация

 • Предварително напълнена писалка Terrosa съдържа 28 фиксирани дневни дози по 80 микролитра инжекционен разтвор Terrosa за лечение на остеопороза.
 • Не прехвърляйте лекарството в спринцовка.
 • Използвайте Terrosa Pen само в съответствие с предписаното от Вашия лекар, настоящите указания за употреба и листовката на Terrosa.
 • Използвайте нова игла за всяка инжекция.
 • Terrosa Pen може да се използва от пациенти на възраст над 18 години, които сами си инжектират лекарството, от медицински специалисти или от трети лица, например възрастни роднини.
 • Terrosa Pen не трябва да се използва от незрящи пациенти или пациенти с увредено зрение без помощта на обучен зрящ човек. Консултирайте се с лекар в случай на проблеми със слуха или манипулацията.

Ако имате някакви въпроси относно използването на Terrosa Pen, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Телефонен номер: XXXXXXXXXX
Имейл: XXXXXXXX

Съвместими игли за писалка

 • Игла за писалка Clickfine от 29 G до 31 G (диаметър 0,25-0,33 mm) и дължина 12; 10; 8 или 6 mm.
 • Игла за писалка BD Micro-Fine от 29 G до 31 G (диаметър 0,25 – 0,33 mm) и дължина 12,7; 8 или 5 mm.

Съхранение и грижа за Terrosa Pen

 • Не съхранявайте Terrosa Pen с прикрепена игла, тъй като това може да доведе до образуване на въздушни мехурчета в патрона.
 • Транспортирайте и съхранявайте Terrosa Pen при температури между 2–8°C.
 • Не съхранявайте Вашата Terrosa Pen във фризера. Ако лекарството е замразявано, изхвърлете устройството и използвайте нова Terrosa Pen.
 • Съхранявайте Terrosa Pen и иглите за писалката на място, недостъпно за деца.
 • Работете внимателно с писалката. Не изпускайте писалката и не я удряйте в твърди повърхности. Пазете я от вода, прах и влага.
 • За почистване на Terrosa Pen е достатъчна влажна кърпа. Не използвайте спирт, други разтворители или почистващи препарати. Никога не потапяйте Terrosa Pen във вода, тъй като това може да я повреди.
 • Не използвайте Terrosa Pen, ако е повредена или имате някакви съмнения относно правилното ѝ функциониране.

Изхвърляне на Terrosa Pen и използваните игли

 • Изхвърлете Terrosa Pen 28 дни след първата употреба.
 • Преди да изхвърлите Terrosa Pen винаги отстранявайте иглата на писалката.
 • Поставете използваните игли в контейнер за остри предмети или твърд пластмасов контейнер с обезопасен капак. Не изхвърляйте иглите директно в контейнера за домашни отпадъци.
 • Не рециклирайте напълнения контейнер за остри предмети.
 • Попитайте Вашия лекар или фармацевт за възможностите за правилно изхвърляне на писалката и контейнера за остри предмети.
 • Указанията относно работата с иглите не са предназначени да заменят местните политики, политиките на здравните специалисти или на институциите.

Притежател на разрешението за употреба: Gedeon Richter Plc., Унгария

Произведено от Gedeon Richter Plc., Унгария

Дата на последно преразглеждане на ръководство за употреба на писалка: