Terrosa®

Pre-filled Pen

Video

Bijsluiter

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Terrosa 20microgram/80microliter oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
teriparatide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Terrosa en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Terrosa en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Terrosa bevat de werkzame stof teriparatide en wordt gebruikt om botten sterker te maken, en het risico van breuken te verminderen door de botaanmaak te stimuleren.

Terrosa wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij volwassenen. Osteoporose is een ziekte die uw botten dun en breekbaar maakt. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen na de menopauze, maar het kan ook voorkomen bij mannen. Osteoporose komt ook vaak voor bij patiënten die geneesmiddelen krijgen die corticosteroïden worden genoemd.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft last van te veel calcium in uw bloed (al bestaande hypercalciëmie).
 • U heeft last van ernstige nierproblemen.
 • U heeft ooit botkanker gehad of een andere kanker die naar de botten is uitgezaaid (metastasen).
 • U heeft bepaalde botziektes. Indien u een botziekte heeft, vertel dit dan uw arts.
 • U heeft een onverklaarde hoge hoeveelheid alkalische fosfatase in uw bloed, wat kan wijzen op de botziekte van Paget (een aandoening met abnormale veranderingen van het bot). Indien u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
 • U heeft bestraling gehad van uw botten.
 • U bent zwanger of u geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Terrosa kan de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine verhogen.

Neem contact op met uw arts voordat of terwijl u dit middel gebruikt:

 • als u voortdurend misselijk bent, moet braken en last heeft van verstopping, weinig energie of spierzwakte. Dit kunnen tekenen zijn dat er te veel calcium in uw bloed zit.
 • als u last heeft van nierstenen of nierstenen heeft gehad.
 • wanneer u lijdt aan nierproblemen (matig verminderde nierfunctie).

Sommige patiënten worden duizelig of krijgen een hoge hartslag na de eerste paar doses Terrosa. Injecteer de eerste doses Terrosa op een plaats waar u kunt gaan zitten of languit liggen wanneer u duizelig wordt.

De aanbevolen behandelingsperiode van 24 maanden dient niet overschreden te worden.

Schrijf vóór het gebruiken van een nieuwe Terrosa voorgevulde pen het partijnummer (lot) van het geneesmiddel en de datum van de eerste injectie op de buitenverpakking van de voorgevulde pen en een kalender, en geef deze informatie mee bij het melden van bijwerkingen.

Terrosa dient niet te worden toegepast bij volwassenen die groeien.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Terrosa dient niet te worden toegepast bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Terrosa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is belangrijk omdat sommige geneesmiddelen (bijvoorbeeld digoxine/digitalis, een geneesmiddel om hartaandoeningen te behandelen) een wisselwerking met dit middel kunnen hebben.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geen Terrosa als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u een vrouw bent die zwanger kan worden dan dient u een effectieve methode van anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van Terrosa. Als u zwanger wordt terwijl u Terrosa gebruikt, moet u het gebruik van Terrosa staken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige patiënten kunnen zich duizelig voelen na het injecteren van Terrosa. Als u zich duizelig voelt dient u geen auto te rijden of machines te gebruiken voordat u zich beter voelt.

Terrosa bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 20 microgram (wat overeenkomt met 80 microliter) per dag, gegeven als injectie onder de huid (subcutane injectie) in de dij of de buik.

Gebruik uw geneesmiddel iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, dit helpt u het niet te vergeten. Terrosa kan worden geïnjecteerd tijdens maaltijden.

Injecteer Terrosa elke dag, net zo lang als uw arts het voor u heeft voorgeschreven. De totale duur van behandeling met Terrosa dient niet meer dan 24 maanden te zijn. U mag niet vaker dan eenmaal in uw leven gedurende 24 maanden met Terrosa worden behandeld.

Uw arts kan u adviseren om Terrosa gelijktijdig te gebruiken met calcium en vitamine D. Uw arts vertelt u hoeveel u dagelijks dient te gebruiken.

Terrosa kan met of zonder voedsel gegeven worden.

De compatibele injectienaalden worden niet bij Terrosa geleverd.

De voorgevulde pen kan worden gebruikt met injectienaalden, ontwikkeld volgens de ISO-norm voor pennaalden, met een gauge tussen 29 G en 31 G (diameter 0,25 – 0,33 mm) en een lengte tussen 5 mm en 12,7 mm, uitsluitend voor subcutane injectie.

Voor het juiste gebruik van dit geneesmiddel is het heel belangrijk dat u zich goed houdt aan de gedetailleerde Gebruiksaanwijzing van uw voorgevulde pen. Deze wordt bij het geneesmiddel geleverd.

Gebruik voor elke injectie een nieuwe injectienaald om besmetting te voorkomen en gooi de naald na gebruik veilig weg.

Bewaar uw voorgevulde pen nooit met de naald er nog op.

Deel uw pen nooit met anderen.

Breng het geneesmiddel niet over in een injectiespuit.

U dient Terrosa te injecteren vlak nadat u de voorgevulde pen uit de koelkast heeft gehaald. Plaats meteen na het gebruik de dop van de pen terug op de voorgevulde pen en plaats de pen terug in de koelkast. Bewaar hem in de koelkast voor en tijdens de hele behandelingsperiode van 28 dagen.

De injectie voorbereiden

 • Om te zorgen dat Terrosa op de juiste wijze wordt toegediend, moet u altijd de Gebruiksaanwijzing voor de voorgevulde Terrosa Pen lezen, die zich in de doos van het geneesmiddel bevindt.
 • Was uw handen voordat u de voorgevulde pen vastpakt.
 • Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket van de voorgevulde pen voordat u het geneesmiddel gebruikt. Zorg dat er minstens nog 28 dagen vóór de uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Schrijf het partijnummer (lot) en de datum van de eerste injectie van de huidige voorgevulde pen op een kalender. De datum van de eerste injectie moet ook worden genoteerd op de buitenverpakking van Terrosa (zie de hiervoor bestemde ruimte op de doos: {Eerste gebruik:}).
 • Bevestig een nieuwe injectienaald op de voorgevulde pen en stel de dosis in op het display door aan de knop voor het instellen van de dosis te draaien.

Terrosa injecteren

 • Reinig voordat u Terrosa injecteert, de plek van uw huid waar u van plan bent te injecteren (dij of buik) volgens de instructies van uw arts.
 • Pak voorzichtig een plooi van de schoongemaakte huid en breng de naald recht in de huid in. Druk de doseerknop in en houd hem gedurende tenminste zes seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de hele dosis ontvangt.
 • Zodra u klaar bent met de injectie, plaatst u de buitenste naaldbeschermdop op de pennaald en schroeft u de dop tegen de wijzers van de klok in om de pennaald te verwijderen. Hierdoor blijft de resterende Terrosa steriel en zal de voorgevulde pen niet lekken. Zo wordt ook voorkomen dat er lucht teruggaat in de voorgevulde pen en dat de naald verstopt raakt.
 • Doe de dop terug op uw voorgevulde pen.
 • Gooi pennaalden veilig weg in een naaldencontainer of volgens het advies van uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u per ongeluk meer Terrosa heeft toegediend dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De te verwachten verschijnselen van overdosering zijn onder andere misselijkheid, braken, duizeligheid en hoofdpijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een injectie bent vergeten of niet in staat bent om dit middel op het gebruikelijke tijdstip te gebruiken,dan dient u het zo snel mogelijk op die dag te injecteren. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik niet meer dan één injectie per dag.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u erover denkt te stoppen met de Terrosa-behandeling, bespreek dat dan alstublieft met uw arts. Uw arts zal u adviseren en besluiten hoe lang u met Terrosa behandeld moet worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn in de ledematen (de frequentie is zeer vaak; ze komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers). Andere vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) zijn misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Als u duizelig wordt (licht gevoel in het hoofd) na uw injectie, dient u te gaan zitten of te gaan liggen totdat u zich weer beter voelt. Als u zich niet beter voelt, dient u uw arts te raadplegen voordat u de behandeling voortzet. Na het gebruik van teriparatide zijn gevallen van flauwvallen voorgekomen.

Als u ongemak krijgt rond de injectieplaats zoals roodheid van de huid, pijn, zwelling, jeuk, blauwe plekken of lichte bloeding (komen vaak voor), moet dit binnen enkele dagen tot weken verdwijnen. Meld dit anders aan uw arts.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) kunnen sommige patiënten allergische bijwerkingen ervaren, die bestaan uit ademnood, zwelling van het gezicht, huiduitslag en pijn op de borst. Deze reacties treden meestal vlak na de injectie op. Ernstige en mogelijk levensbedreigende allergische reacties, waaronder anafylaxie, kunnen in zeldzame gevallen voorkomen.

Andere bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • stijging van bloedcholesterolspiegels
 • depressie
 • zenuwpijn in het been
 • zich flauw voelen
 • een gevoel dat men ronddraait
 • onregelmatige hartslag
 • ademnood
 • toegenomen transpiratie
 • spierkramp
 • verlies van energie
 • vermoeidheid
 • pijn op de borst
 • lage bloeddruk
 • zuurbranden (pijnlijk of branderig gevoel vlak onder het borstbeen)
 • overgeven
 • een uitstulping (hiatushernia) van de slokdarm
 • laag hemoglobinegehalte of laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede).

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • verhoogde hartslag
 • abnormaal geluid van het hart
 • kortademigheid
 • aambeien (hemorroïden)
 • lekken van urine
 • toegenomen drang om te plassen
 • gewichtstoename
 • nierstenen
 • spierpijn en gewrichtspijn. Sommige patiënten kregen ernstige rugkrampen of rugpijn, die leidden tot ziekenhuisopname.
 • toename van het calciumgehalte in het bloed
 • toename van het gehalte urinezuur in het bloed
 • toename van een enzym, alkalische fosfatase genaamd.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • verminderde nierfunctie, waaronder nierfalen
 • zwelling van voornamelijk handen, voeten en benen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de voorgevulde pen na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Altijd bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). De voorgevulde pen moet onmiddellijk na gebruik opnieuw in de koelkast geplaatst worden. Niet in de vriezer bewaren.

De dop van de pen op de voorgevulde pen houden ter bescherming tegen licht.

U kunt Terrosa maximaal 28 dagen na de eerste injectie van iedere pen gebruiken, zolang de voorgevulde pen wordt bewaard in de koelkast bij 2 °C tot 8 °C.

Vermijd het plaatsen van de voorgevulde pen dicht bij het vriesgedeelte van de koelkast om bevriezen te voorkomen. Gebruik Terrosa niet meer als het bevroren is of bevroren is geweest.

Elke voorgevulde pen dient na 28 dagen na het eerste gebruik te worden weggegooid volgens de juiste methode, zelfs als hij niet helemaal leeg is.

Terrosa bevat een heldere en kleurloze oplossing. Gebruik Terrosa niet als er vaste deeltjes in de oplossing verschijnen of als de oplossing troebel of gekleurd is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is teriparatide. Elke dosis van 80 microliter bevat 20 microgram teriparatide. Een voorgevulde pen met 2,4 ml bevat 600 microgram teriparatide (wat overeenkomt met 250 microgram per ml).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: ijsazijnzuur, mannitol, metacresol, natriumacetaattrihydraat, zoutzuur (voor pH-aanpassing), natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) en water voor injecties (zie rubriek 2 “Terrosa bevat natrium”).

Hoe ziet Terrosa eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Terrosa is een kleurloze en heldere oplossing voor injectie (injectievloeistof). Het wordt geleverd in een voorgevulde pen. Elke voorgevulde pen bevat 2,4 ml oplossing, voldoende voor 28 doses.

Verpakkingsgrootten: 1 voorgevulde pen of 3 voorgevulde pennen verpakt in een doos.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Hongarije

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen Meer informatie over dit product is ook beschikbaar door de hieronder geplaatste QR-code of die op de buitendoos met een smartphone te scannen. Dezelfde informatie is ook beschikbaar op de volgende URL: www.terrosapatient.com

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu

Gebruiksaanwijzing

Terrosa 20 microgram (µg)/80 microliter oplossing voor injectie, in een voorgevulde pen

Gebruiksaanwijzing

Belangrijke informatie

Deze voorgevulde Terrosa Pen is voor het toedienen van een dagelijkse vaste dosis van 80 microliter Terrosa oplossing voor injectie om osteoporose te behandelen.

Uw voorgevulde pen bevat 28 doses.

Er is geen mogelijkheid om een andere dosis dan 80 microliter in te stellen.

Als u de dosis van 80 microliter niet kunt instellen, is uw pen bijna leeg.

Terrosa Pen is niet hervulbaar, gebruik niet na 28 doses.

Onderdelen

1. Dop
2. Naaldconnector
3. Patroonhouder
4. Patroonplunjer
5. Display
6. Doseerknop
7. Pennaald
8. Binnenste naalddop
9. Buitenste naalddop
10. Verwijderbare verzegeling

Pennaald is niet inbegrepen in de verpakking van de pen. Deze moet worden bevestigd voordat u de pen gebruikt (zie stap 1c).

Voordat u begint

Lees deze instructies helemaal voordat u uw nieuwe Terrosa Pen begint te gebruiken. Volg de aanwijzingen zorgvuldig op wanneer u de pen gebruikt. Lees ook de bijgeleverde bijsluiter.

Noteer de datum van uw eerste injectie op een kalender.

Deel uw pen of naalden niet, omdat dit het risico van overdracht van infectie met zich kan meebrengen.

Was uw handen voor elke injectie.

Gebruik uw Terrosa Pen niet als deze beschadigd is of als u twijfelt aan de goede werking ervan.

Zet alles wat u nodig heeft klaar:

• alcoholdoekjes
• de voorgevulde pen
• een pennaald

1. Voorbereiding van uw pen

1/a De pendop verwijderen

 • Verwijder de pendop (1) door te trekken

1/b Het geneesmiddel controleren

 • Controleer het etiket van de Terrosa Pen om zeker te zijn dat u het correcte geneesmiddel heeft en dat het niet vervallen is.
 • Gebruik uw Terrosa Pen niet als:
  • de pen beschadigd is.
  • de oplossing troebel is, gekleurd is of deeltjes bevat.

1/c De naald bevestigen

 • Gebruik voor elke injectie een nieuwe naald en gebruik enkel pennaalden die aanbevolen zijn in de rubriek “Compatibele pennaalden” op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.
 • Gebruik de pennaald niet als de verwijderbare verzegeling beschadigd of los is – gooi hem weg en neem een andere.
 • Verwijder de verzegeling (10).
 • Duw de naald op de tip van de pen en schroef hem erop tot hij stevig vastzit.
 • Trek de buitenste naalddop (9) eraf en bewaar hem veilig, want u heeft hem later nodig om de naald te verwijderen. Houd de binnenste naalddop (8) op de naald om accidentele prikincidenten te vermijden.
 1. Injectie

2/a De dosis instellen

Uw pen bevat 28 vaste doses van 80 microliter. Deze vaste dosis moet ingesteld worden voor elke dagelijkse injectie.

 • Draai de doseerknop (6) totdat het display (5) een pijlsymbool toont en de knop vergrendeld is – U moet een klikgeluid horen wanneer de dosis correct is ingesteld.
 • Het pijlsymbool betekent dat de vaste dagelijkse dosis is ingesteld en dat de pen klaar is voor injectie.
 • Als u de dosis niet kunt instellen, is de pen bijna leeg. Gebruik een andere pen.

2/b De injectieplaats kiezen

 • Gebruik uw buik of bovenbeen voor de injectie. Bereid uw huid voor volgens de aanbevelingen van uw arts.
 • Maak de gekozen plaats schoon met een alcoholdoekje.
 • Trek de binnenste naalddop (8) er voorzichtig af en gooi hem onmiddellijk weg.

2/c De dosis afleveren

 • Houd voorzichtig een huidplooi tussen uw duim en wijsvinger. Prik de naald recht en voorzichtig in de huid.
 • Duw de doseerknop (6) zo ver mogelijk naar beneden en houd deze ten minste 6 seconden ingedrukt om ervoor te zorgen dat de volledige dosis wordt afgegeven – U zult een klikgeluid horen wanneer u de knop begint in te drukken. Dit is normaal.
 • Trek de pen langzaam uit de huid. Belangrijk: Controleer of het display ‘0’ aangeeft.

3. Na de injectie

3/a De naald verwijderen

 • Duw de buitenste naalddop (9) voorzichtig terug op de pennaald (7).
 • Pak de buitenste naalddop (9) vast en schroef de pennaald (7) los.
 • Gooi pennaalden altijd veilig weg in een naaldcontainer of zoals aangegeven door uw arts.

3/b De pen opbergen

 • Plaats de pendop (1) terug op de pen.
 • Plaats de pen onmiddellijk na gebruik in de koelkast tussen 2 en 8 °C.

3/c De pen weggooien

Wanneer u de pen na 28 dagen gebruik moet weggooien, doe dit dan zorgvuldig en zoals beschreven in rubriek “Weggooien van de Terrosa Pen en gebruikte naalden” op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

Probleemoplossing

Volg de instructies in de tabel als u vragen heeft over het gebruik van de Terrosa Pen:

VraagAntwoord
1. Er zijn kleine luchtbellen zichtbaar in de patroon.Een kleine luchtbel heeft geen invloed op de dosering en is niet schadelijk.
2. De naald kan niet worden bevestigd.Gebruik een andere naald.
Als de 2de naald ook niet bevestigd kan worden, neem dan contact op met de klantenservice.
3. De naald is gebroken/verbogen/geknikt.Gebruik een andere naald.
4. Ik heb per ongeluk geprobeerd om te injecteren zonder dat er een naald bevestigd was.Bevestig een naald. U zult zien dat er enkele druppels uitkomen. De pen is nu weer klaar voor gebruik. Stel de dosis in en injecteer.
5. De doseerknop kan niet tot aan het pijlteken worden gedraaid.De resterende hoeveelheid geneesmiddel in de Terrosa Pen is minder dan 80 microliter. Gebruik een nieuwe Terrosa Pen.
6. Het display keert na injectie niet terug naar ‘0’.Herhaal de injectie niet op dezelfde dag.
Doe de injectie de volgende dag met een nieuwe naald.
Als het display na injectie nog steeds niet terugkeert naar ‘0’, gebruik deze pen dan niet; neem contact op met de klantenservice.
7. Er wordt lekkage uit de pen waargenomen.Gebruik deze pen niet; neem contact op met de klantenservice.

Aanvullende belangrijke informatie

 • De voorgevulde Terrosa Pen bevat 28 dagelijkse vaste doses van 80 microliter Terrosa oplossing voor injectie om osteoporose te behandelen.
 • Breng het geneesmiddel niet over in een spuit.
 • Gebruik uw Terrosa Pen alleen volgens de voorschriften van uw arts, deze Gebruiksaanwijzing en de bijsluiter van Terrosa.
 • Gebruik voor elke injectie een nieuwe naald.
 • De Terrosa Pen kan worden gebruikt door zelfinjecterende patiënten van 18 jaar en ouder, zorgverleners of externe personen, zoals volwassen familieleden. De Terrosa Pen dient door blinde of visueel beperkte patiënten niet te worden gebruikt zonder hulp van een valide, getrainde persoon. Raadpleeg uw arts als u gehoor- of gebruiksproblemen heeft.

Als u vragen heeft over het gebruik van de Terrosa Pen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Telefoonnummer: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

Compatibele pennaalden

 • Clickfine pennaald 29 tot 31 gauge (diameter 0,25 – 0,33 mm) en 12, 10, 8 of 6 mm lengte.
 • BD Micro-Fine pennaald 29 tot 31 gauge (diameter 0,25 – 0,33 mm) en 12,7, 8 of 5 mm lengte.

Bewaren en verzorgen van uw Terrosa Pen

 • Bewaar de Terrosa Pen niet met een bevestigde naald, aangezien er luchtbellen kunnen ontstaan in de patroon.
 • Transporteer en bewaar de Terrosa Pen op een temperatuur van 2 – 8 °C.
 • Bewaar uw Terrosa Pen niet in de vriezer. Als het geneesmiddel bevroren is geweest, gooi het dan weg en gebruik een nieuwe Terrosa Pen.
 • Bewaar uw Terrosa Pen en de pennaalden buiten het bereik van kinderen.
 • Behandel uw pen met zorg. Laat de pen niet vallen en vermijd stoten tegen harde oppervlakken. Bescherm de pen tegen water, stof en vocht.
 • Een vochtige doek is voldoende voor reiniging van de Terrosa Pen. Gebruik geen alcohol, andere oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen. Dompel de Terrosa Pen nooit onder in water, aangezien dit de pen kan beschadigen.
 • Gebruik uw Terrosa Pen niet als deze beschadigd is of als u twijfelt over het juist functioneren ervan.

Weggooien van de Terrosa Pen en gebruikte naalden

 • Gooi de Terrosa Pen 28 dagen na het eerste gebruik weg.
 • Verwijder altijd de pennaald voordat u de Terrosa Pen weggooit.
 • Plaats gebruikte naalden in een naaldcontainer of een harde plastic container met een beveiligd deksel. Gooi naalden niet rechtstreeks bij het huisvuil.
 • Hergebruik een gevulde naaldcontainer niet.
 • Vraag uw arts of apotheker naar de mogelijkheden om de pen en de naaldcontainer op de juiste manier weg te gooien.
 • De aanwijzingen voor het omgaan met naalden zijn niet bedoeld om het lokale beleid, het beleid van zorgverleners of het beleid van instellingen te vervangen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Gedeon Richter Plc., Hongarije

Fabrikant: Gedeon Richter Plc., Hongarije

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in