Terrosa®

Pre-filled Pen

Video

Písomná informácia pre používateľa

Písomná informácia pre používateľa

Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok v naplnenom pere
teriparatid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Terrosa a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Terrosu
 3. Ako používať Terrosu
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Terrosu
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Terrosa a na čo sa používa

Terrosa obsahuje liečivo teriparatid, ktorý sa používa na posilnenie kostí a na zníženie rizika zlomenín tým, že stimuluje tvorbu kostí.

Terrosa sa používa na liečbu osteoporózy u dospelých. Osteoporóza je choroba, ktorá spôsobuje rednutie a krehkosť kostí. Objavuje sa predovšetkým u žien po menopauze, ale môže sa vyskytovať aj u mužov. Osteoporóza je častá tiež u pacientov užívajúcich lieky nazývané kortikosteroidy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Terrosu

Nepoužívajte Terrosu

 • ak ste alergický na teriparatid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • ak máte vysoké hladiny vápnika v krvi (už existujúca hyperkalciémia).
 • ak máte závažné problémy s obličkami.
 • ak ste niekedy mali rakovinu kostí alebo ak sa iný druh rakoviny rozšíril (metastázoval) do kostí.
 • ak máte niektoré ochorenia kostí. Keď máte ochorenie kostí, informujte o tom svojho lekára.
 • ak máte nevysvetliteľné vysoké hladiny alkalickej fosfatázy v krvi, čo znamená, že môžete mať Pagetovu chorobu (ochorenie nezvyčajných zmien kostí). Ak si nie ste istý, spýtajte sa svojho lekára.
 • ak ste podstúpili rádioterapiu, ktorá sa týkala vašich kostí.
 • ak ste tehotná alebo dojčíte.

Upozornenia a opatrenia

Terrosa môže zvýšiť hladinu vápnika v krvi alebo v moči.
Predtým, ako začnete používať Terrosu, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak máte pretrvávajúcu nevoľnosť, vracanie, zápchu, nedostatok energie alebo svalovú slabosť. Môžu to byť prejavy príliš vysokej hladiny vápnika vo vašej krvi.
 • ak máte obličkové kamene alebo ste ich mali v minulosti.
 • ak máte problémy s obličkami (mierne poškodenie funkcie obličiek).

Niektorí pacienti môžu mať závrat alebo rýchly tep po podaní niekoľkých prvých dávok Terrosy. Pri podávaní prvých dávok si aplikujte Terrosu na takom mieste, kde si môžete pri výskyte závratu ihneď sadnúť alebo ľahnúť.

Odporúčané trvanie liečby počas 24 mesiacov sa nemá predlžovať.

Pred začatím používania nového naplneného pera si napíšte na vonkajšiu škatuľku naplnaného pera a do kalendára číslo šarže (Lot) lieku a dátum jeho prvej aplikácie a poskytnite túto informáciu, ak hlásite akékoľvek vedľajšie účinky.

Terrosu nemajú používať dospelí, ktorí sú ešte v štádiu rastu.

Deti a dospievajúci

Terrosu nemajú používať deti a dospievajúci (vo veku menej ako 18 rokov).

Iné lieky a Terrosa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to dôležité, pretože niektoré lieky (napr. digoxín/digitalis, liek na liečbu srdcového ochorenia) sa môžu s teriparatidom navzájom ovplyvňovať.

Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Terrosu, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak ste ženou v reprodukčnom veku, máte počas liečby Terrosou používať účinné metódy antikoncepcie. Ak otehotniete počas používania Terrosy, Terrosa sa má vysadiť. Predtým, ako začnete používať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po podaní Terrosy môžu niektorí pacienti pociťovať závrat. Ak máte závrat, nemáte viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje, pokiaľ sa nebudete cítiť lepšie.

Terrosa obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako používať Terrosu

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 20 mikrogramov (čo zodpovedá 80 mikrolitrov) podaných raz denne formou injekcie pod kožu (subkutánna injekcia) do stehna alebo brucha.

Podanie vášho lieku v určitú dennú dobu vám pomôže nezabudnúť na jeho použitie. Terrosa sa môže podávať počas jedla.

Terrosu používajte každý deň tak dlho, ako stanoví váš lekár. Celková dĺžka liečby Terrosou nemá presiahnuť 24 mesiacov. Počas vášho života nesmiete dostať viac ako jeden 24-mesačný liečebný cyklus.

Váš lekár vám môže odporučiť používať Terrosu s vápnikom a vitamínom D. Váš lekár vám povie, aké denné dávky máte používať.

Terrosa sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.

Kompatibilné injekčné ihly sa nedodávajú v balení s Terrosou.

Naplnené pero sa môže používať s injekčnými ihlami vyvinutými podľa normy ISO pre ihly na perá s mierkou medzi 29 G a 31 G (priemer 0,25 – 0,33 mm) a dĺžkou medzi 5 mm až 12,7 mm iba pre subkutánnu injekciu.

Pre správne používanie lieku je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať podrobný Návod na použitie vášho naplneného pera, ktorý je pribalený k lieku.

Pri každej injekcii použite novú injekčnú ihlu, aby ste zabránili kontaminácii a bezpečne odstráňte ihlu po použití.

Nikdy neuchovávajte svoje naplnené pero s nasadenou ihlou.

Neprenášajte liek do injekčnej striekačky.

Injekciu Terrosy si podajte krátko po vybratí naplneného pera z chladničky. Po každej aplikácii umiestnite kryt pera na naplnené pero a vráťte ho späť do chladničky ihneď po použití. Uchovávajte ho v chladničke pred a počas celého 28-dňového obdobia liečby.

Príprava pera na použitie

 • Aby ste sa uistili o správnom podaní Terrosy, vždy si prečítajte Návod na použitie naplneného pera Terrosa, ktorý je pribalený v škatuľke pera.
 • Pred manipuláciu s naplneným  perom si umyte ruky.
 • Pred použitím lieku skontrolujte čas použiteľnosti na štítku naplneného pera. Uistite sa, že zostáva minimálne 28 dní pred jeho dátumom exspirácie. Zapíšte si do kalendára číslo šarže (Lot) tohto naplneného pera a dátum jeho prvej aplikácie. Dátum podania prvej injekcie má byť tiež zapísaný na vonkajšom obale Terrosy (pozri ponechané miesto na škatuľke {Prvé použitie:}).
 • Nasaďte novú injekčnú ihlu na naplnené pero a nastavte dávku na displeji otáčaním gombíka na nastavenie dávky.

Podanie injekcie Terrosy

 • Pred podaním injekcie vyčistite kožu, kam zamýšľate podať Terrosu (stehno alebo brucho) tak, ako vám povedal lekár.
 • Držte jemne riasu očistenej kože a vpichnite ihlu priamo do kože. Stlačte tlačidlo nastavenia dávky a podržte ho stlačené aspoň šesť sekúnd, aby ste sa uistili, že dostanete celú dávku.
 • Akonáhle ste ukončili injekciu, nasaďte vonkajší ochranný kryt ihly na ihlu pera a otočte krytom proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby ste odstránili ihlu pera. Toto zachová zostávajúci roztok  Terrosy sterilným a predíde jeho unikaniu z pera. Tiež to zabráni vniknutiu vzduchu do naplneného pera a upchatiu ihly.
 • Nasaďte späť uzáver na pero.
 • Ihly do pera bezpečne zlikvidujte pomocou nádoby na ostré predmety alebo podľa pokynov lekára.

Ak použijete viac Terrosy, ako máte

Ak ste si omylom aplikovali väčšiu dávku Terrosy, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.

Očakávané účinky pri predávkovaní zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, závrat a bolesť hlavy.

Ak zabudnete použiť Terrosu

Ak si zabudnete aplikovať injekciu alebo liek nemôžete použiť v obvyklý čas, podajte si ho ihneď, ako je to možné, ešte v ten istý deň. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Neaplikujte si viac ako jednu injekciu denne.

Ak prestanete používať Terrosu

Ak zvažujete prestať používať Terrosu, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár vám poradí a rozhodne, ako dlho sa máte liečiť Terrosou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie vedľajšie účinky sú bolesti končatín (častosť je veľmi časté, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb). Iné časté vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú nevoľnosť, bolesť hlavy a závrat. Ak po podaní injekcie dostanete závrat (točenie hlavy), máte si sadnúť alebo ľahnúť, kým sa nebudete cítiť lepšie. Ak sa necítite lepšie, máte zavolať lekára, skôr ako budete pokračovať v liečbe. Po použití teriparatidu sa vyskytli prípady mdloby.

Ak sa u vás vyskytli nepríjemné prejavy v mieste podania injekcie, ako sú sčervenenie kože, bolesť, opuch, svrbenie, podliatina alebo malé krvácanie (ktoré sa môžu vyskytovať často), tieto majú odznieť po niekoľkých dňoch alebo týždňoch. Ak tieto prejavy pretrvávajú, povedzte to svojmu lekárovi.

Zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) môžu mať niektorí pacienti alergické reakcie zahŕňajúce dýchavičnosť, opuch tváre, vyrážku a bolesť v hrudi. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú skoro po podaní injekcie. V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť závažné a život ohrozujúce alergické reakcie, vrátane anafylaxie.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • zvýšené hladiny cholesterolu v krvi
 • depresia
 • bolesť v nohách nervového pôvodu
 • pocit na odpadnutie
 • pocit točenia sa
 • nepravidelný pulz
 • dýchavičnosť
 • zvýšené potenie
 • svalové kŕče
 • strata energie
 • únava
 • bolesť v hrudi
 • nízky krvný tlak
 • pálenie záhy (pocit bolesti alebo pálenia priamo pod hrudnou kosťou)
 • vracanie
 • prietrž trubice, ktorá vedie jedlo do žalúdka (hiátová hernia)
 • nízka hladina hemoglobínu alebo nízky počet červených krviniek (anémia)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • zrýchlený pulz
 • nezvyčajná srdcová ozva
 • dýchavičnosť
 • hemoroidy
 • únik moču
 • zvýšená potreba močenia
 • zvýšenie telesnej hmotnosti
 • obličkové kamene
 • bolesť svalov a bolesť kĺbov. U niektorých pacientov sa objavili závažné kŕče chrbtového svalstva alebo bolesť, ktoré viedli k hospitalizácii.
 • zvýšenie hladiny vápnika v krvi
 • zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi
 • zvýšenie hladiny enzýmu nazývaného alkalická fosfatáza

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • zníženie funkcie obličiek vrátane zlyhania obličiek
 • opuch, hlavne rúk, chodidiel a nôh.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Terrosu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a naplnenom pere po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) po celý čas. Naplnené pero sa má ihneď po použití vrátiť do chladničky. Neuchovávajte v mrazničke.

Kryt pera ponechávajte na naplnenom pere na ochranu pred svetlom.

Terrosu po prvom podaní môžete používať počas 28 dní, ak sa naplnené pero uchováva v chladničke (2 °C až 8 °C).

Neuchovávajte naplnené pero v blízkosti výparníka chladničky, aby ste zabránili zamrznutiu. Terrosu nepoužívajte, pokiaľ je alebo bola zmrazená.

Po 28 dňoch po prvom použití sa musí každé naplnené pero znehodnotiť, aj keď nebude úplne prázdne.

Terrosa obsahuje číry a bezfarebný roztok. Nepoužívajte Terrosu, keď spozorujete, že sú v ňom pevné čiastočky alebo je roztok zakalený alebo sfarbený.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Terrosa obsahuje

 • Liečivo je teriparatid. Každá 80 mikrolitrová dávka obsahuje 20 mikrogramov teriparatidu. Jedno naplnené pero s objemom 2,4 ml roztoku obsahuje 600 mikrogramov teriparatidu (čo zodpovedá 250 mikrogramom na ml).
 • Ďalšie zložky sú: ľadová kyselina octová, manitol, metakrezol, trihydrát octanu sodného, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie (pozri časť 2 „Terrosa obsahuje sodík“).

Ako vyzerá Terrosa a obsah balenia

Terrosa je bezfarebný a číry injekčný roztok (injekcia). Dodáva sa v naplnenom pere.

Každé naplnené pero obsahuje 2,4 ml roztoku, ktorý poskytne 28 dávok.

Veľkosti balenia: 1 naplnené pero alebo 3 naplnené perá v papierovej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapešť
Maďarsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v .

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú tiež dostupné pri skenovaní QR kódu nižšie a na škatuľke smartfónom. Tie isté informácie sú tiež dostupné na nasledovnej URL: www.terrosapatient.com

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu

Návod na použitie

Terrosa 20 mikrogramov (µg)/80 mikrolitrov injekčný roztok v naplnenom

Inštrukcie na používanie

Dôležitá informácia

Toto naplnené pero Terrosa je na podávanie dennej fixnej dávky 80 mikrolitrov injekčného roztoku Terrosa na liečbu osteoporózy.

Vaše naplnené pero obsahuje 28 dávok.

Nie je možné nastaviť inú dávku ako 80 mikrolitrov.

Ak nemôžete nastaviť dávku 80 mikrolitrov, vaše pero je takmer prázdne.

Naplnené pero Terrosa nie je znovu naplniteľné, nepoužívajte po 28 dávkach

Sprievodca časťami

1. Kryt
2. Spojka ihly
3. Držiak náplne
4. Piest náplne
5. Okno displeja
6. Gombík nastavenia dávky
7. Ihla na pero
8. Vnútorný kryt ihly
9. Vonkajší kryt ihly
10. Odlepovacie tesnenie

Ihla na pero nie je súčasťou balenia pera. Pred použitím pera je potrebné ju pripojiť (pozri krok 1c).

Predtým ako začnet

Skôr ako začnete používať svoje nové pero Terrosa, prečítajte si celý tento návod. Pri používaní pera starostlivo dodržiavajte pokyny. Prečítajte si aj priloženú písomnú informáciu.

Zapíšte si dátum prvej injekcie do kalendára.

Nezdieľajte svoje pero alebo ihly, pretože to môže predstavovať riziko prenosu infekcie. Pred každou injekciou si umyte ruky.

Nepoužívajte pero Terrosa, ak je poškodené alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o jeho správnom fungovaní

Pripravte si všetko, čo potrebujete:

• alkoholové tampóny
• naplnené pero
• ihlu na pero

1. Príprava pera

1/a Odstráňte kryt pera

 • Odstráňte kryt pera (1) potiahnutím

1/b Skontrolujte liek

 • Skontrolujte štítok pera Terrosa, aby ste sa uistili, že máte správny liek a že neuplynula doba použiteľnosti.
 • Nepoužívajte pero Terrosa Pen, ak:
  • pero je poškodené.
  • roztok je zakalený, sfarbený alebo obsahuje pevné častice.

1/c Pripojte ihlu

 • na každú injekciu si vezmite novú ihlu do pera a používajte iba ihly odporúčané v časti „Kompatibilné ihly“ na zadnej strane tohto návodu na použitie.
 •  Ihlu do pera nepoužívajte, ak je odlepovací uzáver poškodený alebo uvoľnený – vyhoďte ju a vezmite si inú.
 • Odstráňte odlepovacie tesnenie (10).
 • Pritlačte ihlu na hrot pera a zaskrutkujte, kým nebude pevne pripevnená.
 • Odstráňte vonkajší kryt ihly (9) a bezpečne si ho uschovajte, pretože ho budete potrebovať na neskoršie vybratie ihly. Ponechajte vnútorný kryt ihly (8) na ihle, aby ste predišli náhodnému poraneniu ihlou.

2. Injekcia

2/a Nastavenie dávky

Vaše pero obsahuje 28 fixných dávok po 80 mikrolitrov. Táto fixná dávka sa má nastaviť pre každú dennú injekciu.

 • Otáčajte gombíkom na nastavenie dávky (6), kým sa na okne displeja (5) nezobrazí symbol šípky a gombík nebude zablokovaný – keď je dávka správne nastavená, mali by ste počuť cvaknutie.
 • Znak šipky znamená, že fixná denná dávka je nastavená a pero je pripravené na injekciu.
 • Ak nemôžete nastaviť dávku, pero je takmer prázdne. Použite iné pero.

2/b Vyberte si miesto podania injekcie

 • Na injekciu použite brucho alebo hornú časť stehna. Pripravte si kožu podľa odporúčania lekára.
 • Vyčistite zvolené miesto alkoholovým tampónom
 • Opatrne stiahnite vnútorný kryt ihly (8) a ihneď ho zlikvidujte

2/c Podajte dávku

 • Jemne podržte kožný záhyb medzi palcom a ukazovákom. Vpichnite ihlu rovno a jemne do kože.
 • Stlačte tlačidlo nastavenia dávky (6) nadol až na doraz a podržte ho stlačené aspoň 6 sekúnd, aby ste sa uistili, že bude podaná celá dávka – Keď začnete stláčať tlačidlo, budete počuť kliknutie, čo je normálne.
 • Pomaly vytiahnite pero.  Dôležité: Skontrolujte, či sa na displeji zobrazuje „0“.

3. Po podaní injekcie

3/a Odstráňte ihlu

 • Opatrne zatlačte vonkajší kryt ihly (9) späť na ihlu pera (7)
 • Uchopte vonkajší kryt ihly (9) a odskrutkujte ihlu pera (7).
 • Ihly do pera vždy zlikvidujte bezpečne pomocou nádoby na ostré predmety alebo podľa pokynov lekára.

3/b Uchovávanie pera

 • Nasaďte kryt pera (1) späť na pero.
 • Ihneď po použití vložte pero späť do chladničky pri teplote medzi 2 a 8 °C.

3/c Likvidácia pera

Ak potrebujete pero zlikvidovať po 28 dňoch používania, urobte to opatrne a podľa popisu v časti „Likvidácia pera Terrosa a použitých ihiel“ na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Riešenie problémov

Ak máte akékoľvek otázky k použitiu Terrosa naplneného pera, riaďte sa inštrukciami v tabuľke nižšie:

OtázkaOdpoveď
1. V naplnenom pere sú viditeľné malé vzduchové bubliny.Malá vzduchová bublina neovplyvní dávku ani neuškodí.
2. Nemožno nasadiť ihlu.Použite inú ihlu. Ak nie je možné pripojiť ani druhú ihlu, kontaktujte zákaznícky servis.
3. Ihla je zlomená/skrivená/prehnutá.Použite inú ihlu.
4. Ak ste sa náhodou pokúsili podať injekciu bez nasadenej ihly.Pripojte ihlu. Budete pozorovať vytekanie niekoľkých kvapiek. Pero je teraz opäť pripravené na použitie. Nastavte dávku a podajte injekciu.
5. Dávkovací gombík sa nedá otočiť až k symbolu šípky.Zvyšné množstvo lieku Terrosa v pere je menšie než 80 mikrolitrov. Použite nové naplnené pero.
6. Displej sa po podaní injekcie nevracia do polohy “0”.Neopakujte podávanie injekcie v ten istý deň.
Na nasledujúci deň použite novú ihlu.
Ak sa po podaní injekcie displej stále nevrátil do štartovacej pozície, nepoužívajte toto pero; kontaktujte zákaznícky servis.
7. Je viditeľný výtok z pera.Nepoužívajte toto pero; kontaktujte zákaznícky servis.

Dodatočné dôležité  informácie

 • Naplnené pero Terrosa obsahuje 28 denných dávok po fixných 80 mikrolitrov injekčného roztoku Terrosa.na liečbu osteoporózy.
 • Neprenášajte liek do injekčnej striekačky.
 • Používajte svoje pero Terrosa iba tak, ako vám predpísal váš lekár, podľa tohto Návodu na použitie a písomnej informácie k lieku Terrosa.
 • Na každú injekciu použite novú ihlu.
 • Pero Terrosa môžu na podávanie injekcie sebe samým používať iba pacienti starší ako 18 rokov, zdravotnícki pracovníci alebo tretie osoby, ako napr. dospelí príbuzní.
 • Pero Terrosa nesmú používať nevidomí alebo zrakovo postihnutí pacienti bez pomoci vyškolených zdravých osôb. V prípade poruchy zraku alebo schopnosti manipulácie sa obráťte na svojho lekára.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania pera Terrosa, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Telefónne číslo: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX

Kompatibilné ihly na perá

 • Ihla Clickfine s veľkosťou 29 až 31 G (priemer 0,25 – 0,33 mm) a dĺžkou 12, 10, 8 alebo 6 mm.
 • Ihla do pera BD Micro-Fine 29 až 31 G (priemer 0,25 – 0,33 mm) a dĺžka 12,7, 8 alebo 5 mm.

Uchovávanie a starostlivosť o Terrosa Pen

 • Neuchovávajte pero Terrosa s nasadenou ihlou, pretože by to mohlo spôsobiť vytváranie bublín v náplni.
 • Pero Terrosa prepravujte a skladujte pri teplotách medzi 2 – 8 °C.
 • Neuchovávajte pero Terrosa v mrazničke. Ak bol liek zmrazený, vyhoďte ho a použite nové pero Terrosa.
 • Pero Terrosa a ihly do pera uchovávajte mimo dosahu detí.
 • So svojím perom zaobchádzajte opatrne. Nepohadzujte svoje pero a chráňte ho pred nárazmi na tvrdé povrchy. Chráňte ho pred vodou, prachom a vlhkosťou.
 • Na vyčistenie pera Terrosa postačuje vlhká handrička. Nepoužívajte alkohol, iné rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Nikdy neponárajte pero Terrosa do vody, lebo by ho to mohlo poškodiť.
 • Nepoužívajte pero Terrosa, ak je poškodené, alebo ak máte pochybnosti o jeho správnom fungovaní.

Likvidácia pera Terrosa a použitého príslušenstva

 • Zlikvidujte pero Terrosa 28 dní po prvom použití.
 • Pred likvidáciou pera Terrosa vždy odstráňte ihlu pera.
 •  Použité ihly vložte do nádoby na ostré predmety alebo do nádoby z tvrdého plastu s bezpečným uzáverom. Ihly nevyhadzujte priamo do domáceho odpadu.
 • Naplnenú nádobu na ostré predmety nerecyklujte.
 • Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika na možnosti správnej likvidácie pera a nádoby na ostré predmety.
 • Pokyny týkajúce sa manipulácie s ihami nie sú určené na to, aby nahradili miestne, zdravotnícke alebo inštitucionálne zásady.

Držiteľ rouhodnutia o registrácii: Gedeon Richter Plc., Maďarsko

Vyrobené v Gedeon Richter Plc., Maďarsko

Tento návod na použitie bol naposledy aktualizovaný v