REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare doză de 80 microlitri conţine teriparatid 20 micrograme*.

Un cartuș a 2,4 ml conţine teriparatid 600 micrograme (corespunzător la 250 micrograme pe ml).

*Teriparatidul, rhPTH(1-34), produs în E. coli prin utilizarea tehnologiei recombinării ADN, este identic cu secvenţa de 34 aminoacizi N-terminală a hormonului paratiroidian uman endogen.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
Soluţie injectabilă incoloră, limpede, cu pH 3,8–4,5.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Terrosa este indicat la adulţi.

Tratamentul osteoporozei la femei în post-menopauză şi la bărbaţi cu risc crescut de fractură (vezi pct. 5.1). La femeile în post-menopauză, s-a demonstrat reducerea semnificativă a incidenţei fracturilor vertebrale şi non-vertebrale, dar nu şi a fracturilor de şold.

Tratamentul osteoporozei asociate tratamentului sistemic susţinut cu glucocorticoizi, la femei şi bărbaţi cu risc crescut de fractură (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Doza recomandată de Terrosa este de 20 micrograme administrate o dată pe zi.

Pacienţii trebuie să primească suplimente de calciu şi vitamina D, dacă aportul prin dietă este inadecvat.

Durata totală maximă a tratamentului cu teriparatid trebuie să fie de 24 luni (vezi pct. 4.4). Tratamentul de 24 luni cu teriparatid nu trebuie repetat de-a lungul vieţii unui pacient.

După întreruperea tratamentului cu teriparatid, pacienţii pot să continue cu alte tratamente pentru osteoporoză.

Grupe speciale de pacienți

Insuficienţă renală
Teriparatidul nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă renală severă (vezi pct. 4.3). La pacienţii cu insuficienţă renală moderată, teriparatidul trebuie utilizat cu precauţie. Nu sunt prevăzute precauţii speciale pentru pacienţii cu insuficienţă renală moderată.

Insuficienţă hepatică
Nu sunt disponibile date la pacienţii cu insuficiență hepatică (vezi pct. 5.3). Astfel, teriparatidul trebuie utilizat cu precauţie.

Copii și adolescenți şi adulţi tineri cu cartilaje de creștere epifizare active
Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea teriparatidului la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. Teriparatidul nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani) sau la adulţi tineri cu cartilaje de creștere epifizare active.

Vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozelor în funcţie de vârstă (vezi pct. 5.2).

Mod de administrare

Terrosa trebuie administrat o dată pe zi prin injecţie subcutanată la nivelul coapsei sau abdomenului.

Trebuie administrat exclusiv cu ajutorul sistemului de livrare a medicamentelor în multidoză Terrosa Pen reutilizabil și acele pentru injecție compatibile care sunt enumerate în instrucțiuni, care sunt furnizate împreună cu stiloul injector (pen). Stiloul injector și acele pentru injecție nu sunt incluse în Terrosa. Cu toate acestea, pentru inițierea tratamentului trebuie utilizat un pachet format dintr-un cartuș și un stilou care conține o cutie cu cartușul Terrosa și o cutie cu Terrosa Pen. Nu trebuie să utilizați Terrosa cu niciun alt stilou injector.
Pacienţii trebuie instruiţi să utilizeze tehnici de injectare corecte (vezi pct. 6.6). Este disponibilă şi o Instrucțiune pentru utilizare care este inclusă în cutia sistemului de livrare și care instruieşte pacienţii cu privire la folosirea corectă a pen-ului.

Data primei injecții trebuie notată, de asemenea, pe cutia Terrosa (vezi spațiile de pe cutie: {Prima utilizare:}).

4.3 Contraindicaţii

 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.
 • Sarcina şi alăptarea (vezi pct. 4.4 şi 4.6).
 • Hipercalcemie preexistentă.
 • Insuficienţă renală severă.
 • Afecțiuni osoase metabolice (incluzând hiperparatiroidismul şi boala osoasă Paget), altele decât osteoporoza primară sau osteoporoza indusă de tratamentul cu glucocorticoizi.
 • Creşteri inexplicabile ale fosfatazei alcaline.
 • Radioterapie osoasă anterioară sau radioterapie prin implant.
 • Pacienţii cu tumori maligne osoase sau metastaze osoase trebuie excluşi de la tratamentul cu teriparatid.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Calciu seric şi urinar

La pacienţii cu normocalcemie, după injecţia cu teriparatid s-au observat creşteri uşoare şi tranzitorii ale calcemiei. Concentraţiile plasmatice ale calciului ating un maximum după 4 6 ore şi revin la valorile iniţiale la 16 24 ore după administrarea fiecărei doze de teriparatid. Prin urmare, în cazul în care sunt recoltate probe de sânge pentru măsurarea concentraţiei plasmatice a calciului, acestea trebuie recoltate la cel puţin 16 ore de la injecţia cea mai recentă cu teriparatid. În cursul tratamentului nu este necesară monitorizarea de rutină a concentraţiei plasmatice a calciului.

Teriparatidul poate să determine mici creşteri ale excreţiei urinare de calciu, dar studiile clinice nu au relevat o incidenţă a hipercalciuriei diferită faţă de cea de la pacienţii trataţi cu placebo.

Litiaza renală

Teriparatidul nu a fost studiat la pacienţii cu litiază renală activă. Teriparatidul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu litiază renală activă sau recentă din cauza potenţialului de exacerbare a acestei afecţiuni.

Hipotensiune arterială ortostatică

În studiile clinice pe termen scurt cu teriparatid, s-au observat episoade izolate de hipotensiune arterială ortostatică tranzitorie. Caracteristic, evenimentul a început în decurs de 4 ore de la administrare şi s-a rezolvat spontan într-un interval de la câteva minute până la câteva ore. Atunci când a apărut hipotensiune arterială ortostatică tranzitorie, aceasta s-a manifestat la primele câteva doze şi s-a ameliorat prin aşezarea pacientului în clinostatism şi nu a împiedicat continuarea tratamentului.

Insuficienţă renală

Este necesară precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală moderată.

Populaţia adultă tânără

Experienţa la populaţia adultă tânără, inclusiv la femeile în pre-menopauză, este limitată (vezi pct. 5.1). La această populaţie tratamentul trebuie iniţiat numai dacă beneficiile depăşesc în mod evident riscurile.

În timpul utilizării teriparatidului, femeile de vârstă fertilă trebuie să folosească metode contraceptive eficace. Dacă rămân gravide, teriparatidul trebuie întrerupt.

Durata tratamentului

Studiile efectuate la şobolan evidenţiază o incidenţă crescută a osteosarcoamelor în administrarea pe termen lung a teriparatidului (vezi pct. 5.3). Până la apariţia altor date clinice, durata recomandată de 24 luni a tratamentului nu trebuie depăşită.

Documentație

Pacientul trebuie să înregistreze într-un calendar numărul de serie (lot) al fiecărui cartuș și data primei sale injecții.

Excipient

Acest medicament conține sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Într-un studiu efectuat la 15 voluntari sănătoşi cărora li s-a administrat digoxină zilnic până la starea de echilibru, o doză unică de teriparatid nu a modificat efectul cardiac al digoxinei. Totuşi, raportarea unor cazuri izolate a sugerat că hipercalcemia poate predispune pacienţii la toxicitate digitalică. Deoarece teriparatidul creşte tranzitoriu concentraţia plasmatică a calciului, acesta trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii care fac tratament cu digitalice.

Teriparatidul a fost evaluat în studii de interacţiune farmacodinamică cu hidroclorotiazida. Nu s-au observat interacţiuni semnificative clinic.

Administrarea concomitentă a raloxifenului sau a tratamentului hormonal de substituţie cu teriparatid nu a modificat efectele teriparatidului asupra concentraţiei plasmatice sau urinare a calciului sau asupra evenimentelor clinice adverse.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femei de vârstă fertilă / Contracepţia la femei

În timpul administrării teriparatidului, femeile de vârstă fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace. Dacă rămân gravide, Terrosa trebuie întrerupt.

Sarcina

Terrosa este contraindicat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3).

Alăptarea

Terrosa este contraindicat la femeile care alăptează. Nu se cunoaşte dacă teriparatidul se elimină în laptele uman.

Fertilitatea

Studiile efectuate la iepure au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Nu a fost studiat efectul teriparatidului asupra dezvoltării fetale umane. Riscul potenţial la om nu este cunoscut.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Teriparatidul are o influenţă neglijabilă sau nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. La unii pacienţi s-au observat hipotensiune arterială ortostatică sau ameţeli tranzitorii. Aceşti pacienţi nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje până la remisiunea simptomelor.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate la pacienţii trataţi cu teriparatid sunt greaţă, dureri la nivelul membrelor, cefalee şi ameţeli.

Lista în format tabelar a reacţiilor adverse

În studiile clinice efectuate cu teriparatid, 82,8% dintre pacienţii trataţi cu teriparatid şi 84,5% dintre cei trataţi cu placebo au raportat cel puţin 1 reacţie adversă.

Reacţiile adverse asociate cu utilizarea teriparatidului în studiile clinice privind osteoporoza şi în perioada de după punerea pe piaţă sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Pentru clasificarea reacţiilor adverse s-a utilizat următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) și rare (≥1/10000 şi <1/1000).

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puțin frecvente Rare
Tulburări hematologice și limfatice   Anemie    
Tulburări ale sistemului imunitar       Anafilaxie
Tulburări metabolice şi de nutriţie   Hipercolesterolemie Hipercalcemie mai mare de 2,76 mmol/l, hiperuricemie Hipercalcemie mai mare de 3,25 mmol/l
Tulburări psihice   Depresie    
Tulburări ale sistemului nervos   Ameţeli, cefalee, durere sciatică, sincopă    
Tulburări acustice şi vestibulare   Vertij    
Tulburări cardiace   Palpitaţii Tahicardie  
Tulburări vasculare   Hipotensiune arterială    
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale   Dispnee Emfizem pulmonar  
Tulburări gastro-intestinale   Greaţă, vărsături, hernie hiatală, boală de reflux gastro-esofagian Hemoroizi  
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat   Hipersudoraţie    
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Dureri ale membrelor Crampe musculare Mialgii, artralgii, crampe/dureri dorsale*  
Tulburări renale şi ale căilor urinare     Incontinenţă urinară, poliurie, micţiuni nocturne imperioase, nefrolitiază Insuficienţă / afectare renală
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare   Fatigabilitate, durere toracică, astenie, reacţii uşoare şi tranzitorii la locul injectării, incluzând durere, edem, eritem, echimoză localizată, prurit şi sângerări minore la locul injectării Eritem la locul injectării, reacţie la locul injectării. Posibile evenimente alergice imediat după injectare: dispnee acută, edem oro/facial, urticarie generalizată, durere toracică, edeme (în special periferice)
Investigaţii diagnostice     Creştere ponderală, murmur cardiac, creştere a concentraţiei plasmatice a fosfatazei alcaline  

*Au fost raportate cazuri grave de crampe sau dureri dorsale în interval de minute de la injectare.

Descrierea reacţiilor adverse selectate

În studiile clinice au fost raportate următoarele reacţii, cu o diferenţă de frecvenţă ≥1% faţă de placebo: vertij, greaţă, dureri ale membrelor, ameţeli, depresie, dispnee.

Teriparatidul creşte concentraţiile plasmatice ale acidului uric. În studiile clinice, 2,8% din pacientele tratate cu teriparatid au prezentat concentraţii plasmatice ale acidului uric peste limita superioară a normalului, în comparaţie cu 0,7% dintre pacientele tratate cu placebo. Totuşi, hiperuricemia nu a determinat creşterea incidenţei gutei, artralgiilor sau litiazei renale.

Într-un studiu clinic de mari proporţii, la 2,8% din femeile care au primit teriparatid au fost depistaţi anticorpi care au reacţionat încrucişat cu teriparatidul. În general, anticorpii au fost detectaţi prima oară după 12 luni de tratament şi au scăzut după întreruperea tratamentului. Nu s-au evidenţiat reacţii de hipersensibilitate, reacţii alergice, efecte asupra concentraţiei plasmatice a calciului sau efecte asupra răspunsului Densităţii Minerale Osoase (DMO).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Semne şi simptome

Teriparatidul a fost administrat în doze unice de până la 100 micrograme şi în doze repetate de până la 60 micrograme/zi timp de 6 săptămâni.
Efecte care pot fi aşteptate în caz de supradozaj includ: hipercalcemie întârziată şi risc de hipotensiune arterială ortostatică. De asemenea, pot să apară greaţă, vărsături, ameţeli şi cefalee.

Experienţa privind supradozajul ca urmare a raportărilor spontane post-autorizare

În raportări spontane din perioada post-autorizare au existat cazuri de administrare greşită în care întregul conţinut (până la 800 micrograme) al unui stilou injector (pen) cu teriparatid a fost administrat într-o singură doză. Evenimentele tranzitorii raportate au fost greaţă, slăbiciune/letargie şi hipotensiune arterială. În unele cazuri nu au apărut evenimente adverse în urma supradozajului. Nu au fost raportate decese ca urmare a supradozajului.

Managementul supradozajului

Nu există un antidot specific pentru teriparatid. Tratamentul unui supradozaj suspectat trebuie să includă întreruperea temporară a tratamentului cu teriparatid, monitorizarea concentraţiei plasmatice a calciului şi aplicarea măsurilor de susţinere adecvate, cum este hidratarea.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Homeostazie calcică, hormoni paratiroidieni şi analogi, codul ATC: H05AA02

Terrosa este un medicament biosimilar. Sunt disponibile informații detaliate pe website-ul Agenției Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu.

Mecanism de acţiune

Hormonul paratiroidian endogen cu 84 aminoacizi (PTH) este reglatorul principal al metabolismului calciului şi fosfatului la nivel osos şi renal. Teriparatidul (rhPTH(1-34)) este fragmentul activ (1-34) al hormonului paratiroidian endogen uman. Acţiunile fiziologice ale PTH includ stimularea osteogenezei prin efecte directe asupra celulelor osteogene (osteoblaşti), crescând indirect absorbţia intestinală de calciu şi amplificând reabsorbţia tubulară de calciu şi excreţia de fosfat de către rinichi.

Efecte farmacodinamice

Teriparatidul este un medicament osteogen pentru tratamentul osteoporozei. Efectele scheletice ale teriparatidului depind de modul expunerii sistemice. Administrarea teriparatidului în priză zilnică unică creşte apoziţia de os nou pe suprafeţele trabeculare şi corticale ale osului prin stimularea preferenţială a activităţii osteoblastice faţă de cea osteoclastică.

Eficacitatea clinică

Factori de risc

Pentru a putea identifica femeile şi bărbaţii cu risc crescut de fracturi osteoporotice şi care ar putea beneficia de pe urma tratamentului, trebuie luaţi în considerare factorii de risc independenţi, ca de exemplu, DMO scăzută, vârsta, fractură preexistentă, istoric familial de fracturi de şold, turnover osos crescut şi indice de masă corporală scăzut.

Femeile în pre-menopauză, cu osteoporoză indusă de tratamentul cu glucocorticoizi trebuie considerate ca având risc crescut de fractură dacă au o fractură pre-existentă sau au o combinaţie de factori de risc care le încadrează la risc crescut de fractură (de exemplu densitate minerală osoasă scăzută [de exemplu scorul T≤‑2], tratament intensiv cu glucocorticoizi în doze mari [de exemplu ≥7,5 mg/zi pentru cel puţin 6 luni], boală de fond în puseu acut, concentraţii scăzute ale steroizilor sexuali).

Osteoporoza post-menopauză

Un studiu pivot a inclus 1.637 femei în post-menopauză (vârsta medie 69,5 ani). La începutul studiului, nouă zeci la sută din paciente avuseseră una sau mai multe fracturi vertebrale, şi în medie, DMO vertebrală a fost de 0,82 g/cm2 (echivalentă cu un scor T = -2,6 DS). Tuturor pacientelor li s-au administrat 1000 mg calciu pe zi şi cel puţin 400 UI vitamină D pe zi. Rezultatele tratamentului cu teriparatid pentru o perioadă de până la 24 luni (în medie 19 luni) demonstrează reducerea semnificativă statistic a numărului de fracturi (Tabelul 1). Pentru a preveni una sau mai multe noi fracturi vertebrale, 11 femei au necesitat tratament, în medie, timp de 19 luni.

Tabelul 1

Incidenţa fracturilor vertebrale la femei în post-menopauză:

  Placebo (N = 544) (%) Teriparatid (N = 541) (%) Riscul relativ (IÎ 95%) comparativ cu placebo
Fractură vertebrală nouă (≥1) a 14,3 5,0 b 0,35 (0,22, 0,55)
Fracturi vertebrale multiple (≥2) a 4,9 1,1 b 0,23 (0,09, 0,60)
Fracturi non-vertebrale de fragilitate c 5,5% 2,6% d 0,47 (0,25, 0,87)
Fracturi non-vertebrale de fragilitate majore c (şold, radius, humerus, coaste şi pelvis) 3,9% 1,5% d 0,38 (0,17, 0,86)

Abrevieri: N = numărul de paciente repartizate aleator fiecărui grup de tratament; IÎ = Interval de Încredere
a Incidenţa fracturilor vertebrale a fost evaluată la 448 paciente tratate cu placebo şi la 444 paciente tratate cu teriparatid, cărora li s-au efectuat radiografii vertebrale atât la intrarea în studiu cât şi ulterior.
b p≤ 0,001 în comparaţie cu placebo.
c Nu a fost demonstrată o reducere semnificativă a incidenţei fracturilor de şold.
d p≤ 0,025 în comparaţie cu placebo.

După un tratament de 19 luni (în medie), densitatea minerală osoasă (DMO) a crescut la nivelul coloanei lombare şi şoldului cu 9%, respectiv 4% în comparaţie cu placebo (p<0,001).

Abordarea terapeutică post-tratament: În urma tratamentului cu teriparatid, 1.262 femei în post-menopauză din studiul pivot s-au înrolat într-un studiu de urmărire post-tratament. Obiectivul principal al acestui studiu a fost colectarea de date cu privire la siguranţa utilizării teriparatidului. În timpul acestei perioade de observaţie au fost permise alte tratamente pentru osteoporoză şi, în plus, s-a efectuat evaluarea fracturilor vertebrale.

Timp de 18 luni în medie, după întreruperea teriparatidului, a existat o reducere de 41% (p=0,004) a numărului de paciente cu cel puţin o nouă fractură vertebrală, în comparaţie cu placebo.

Într-un studiu deschis, 503 femei cu osteporoză severă aflate în post-menopauză şi o fractură de fragilitate în cursul ultimilor 3 ani (83% au primit anterior un tratament pentru osteporoză) au primit tratament cu teriparatid până la 24 luni. La 24 luni, creşterea medie a DMO faţă de momentul iniţial la nivelul coloanei vertebrale lombare, şoldului şi a colului femural a fost de 10,5%, 2,6% şi respectiv de 3,9%. Creşterea medie a DMO de la 18 la 24 de luni a fost de 1,4%, 1,2% şi de 1,6% la nivelul coloanei vertebrale lombare, şoldului şi respectiv a colului femural.

Un studiu randomizat de fază 4, dublu-orb, controlat cu un comparator, desfăşurat pe o perioadă 24 de luni, a inclus 1360 de femei aflate în post-menopauză, cu diagnostic stabilit de osteoporoză. 680 de subiecți au fost randomizați cu teriparatid iar 680 de subiecți au fost randomizați cu risendronat 35 mg/săptămână, administrat pe cale orală. La începutul studiului, vârsta medie a femeilor a fost de 72,1 ani, cu o medie prevalentă de 2 fracturi vertebrale; 57,9% dintre paciente primiseră anterior tratament cu bifosfonați și 18,8% au primit, concomitent, glucocorticoizi, pe durata studiului. 1013 (74,5%) dintre paciente au terminat cele 24 de luni ale studiului. Mediana cumulată a dozei de glucocorticoid a fost de 474,3 (66,2) mg în brațul cu teriparatid și 898,0 (100,0) mg în brațul cu risedronat. Pacienților li s-a administrat o medie de 1433 UI/zi (1400 UI/zi) de vitamină D în brațul cu teriparatid și 1191 UI/zi (900 UI/zi) în brațul cu risedronat. La pacienții care au avut radiografii făcute atât inițial și pe parcursul studiului, incidența de noi fracturi vertebrale a fost de 28/516 (5,4%) la pacienții tratați cu teriparatid și 64/533 (12,0%) la pacienții tratați cu risedronat, cu un risc relativ (IÎ 95%) = 0,44 (0,29-0,68), p<0,0001. Incidența cumulativă a fracturilor clinice (fracturi vertebrale și non-vertebrale) a fost de  4,8% la pacienții tratați cu teriparatid și de 9,8% la pacienții tratați cu  risedronat, risc relativ (IÎ 95%) = 0,48 (0,32-0,74), p=0,0009.

Osteoporoza la bărbaţi

Într-un studiu clinic, au fost înrolaţi 437 bărbaţi (vârsta medie 58,7 ani) cu osteoporoză hipogonadală (definită ca valoare matinală de testosteron liber scăzută sau FSH sau LH crescute) sau osteoporoză idiopatică . Scorurile medii T iniţiale ale densităţii minerale osoase vertebrale şi la nivelul colului femural au fost de -2.2 DS şi respectiv de -2,1 DS. La momentul iniţial 35% dintre pacienţi aveau o fractură vertebrală şi 59% aveau o fractură non-vertebrală.

Tuturor pacienţilor li s-au administrat 1000 mg calciu pe zi şi cel puţin 400 UI vitamină D pe zi. DMO la nivelul coloanei lombare a crescut semnificativ după 3 luni. După 12 luni, DMO a crescut la nivelul coloanei lombare şi şoldului cu 5%, respectiv 1%, în comparaţie cu placebo. Totuşi, nu s-a demonstrat un efect semnificativ asupra frecvenţei fracturilor.

Osteoporoza indusă de tratamentul cu glucocorticoizi

Eficacitatea teriparatidului la bărbaţii şi femeile (N=428) care au primit tratament sistemic susţinut cu glucocorticoizi (echivalent cu 5 mg prednison sau mai mult, timp de cel puţin 3 luni) a fost demonstrată într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu un comparator (alendronat 10 mg/zi), desfăşurat pe prima perioadă de 18 luni a unui studiu de 36 luni. La începerea studiului, douăzeci şi opt la sută dintre pacienţi aveau una sau mai multe fracturi vertebrale evidenţiate radiografic. Toţi pacienţii au primit 1000 mg calciu pe zi şi 800 UI vitamina D pe zi.
Acest studiu a inclus femei în post-menopauză (N=277), femei în pre-menopauză (N=67) şi bărbaţi (N=83). La începerea studiului, femeile în post-menopauză aveau vârsta medie de 61 ani, DMO medie la nivelul coloanei lombare cu scor T de -2,7, o doză mediană echivalentă de prednison de 7,5 mg/zi, iar 34% aveau una sau mai multe fracturi vertebrale evidenţiate radiografic; femeile în pre-menopauză aveau vârsta medie de 37 ani, DMO medie la nivelul coloanei lombare cu scor T de -2,5, o doză mediană echivalentă de prednison de 10 mg/zi, iar 9% aveau una sau mai multe fracturi vertebrale evidenţiate radiografic; bărbaţii aveau o vârstă medie de 57 ani, DMO medie la nivelul coloanei lombare cu scor T de -2,2, o doză mediană echivalentă de prednison de 10 mg/zi, iar 24% aveau una sau mai multe fracturi vertebrale evidenţiate radiografic.

Şaizeci şi nouă la sută dintre pacienţi au terminat cele 18 luni ale primei perioade de studiu. La finalul celor 18 luni, teriparatidul a determinat o creştere semnificativă a DMO la nivelul coloanei vertebrale lombare (7,2%) faţă de alendronat (3,4%) (p<0,001). Teriparatidul a crescut DMO totală la nivelul şoldului (3,6%) faţă de alendronat (2,2%) (p<0,01), precum şi la nivelul colului femural (3,7%) faţă de alendronat (2,1%) (p<0,05). La pacienţii trataţi cu teriparatid, DMO la nivelul coloanei vertebrale lombare, şoldului şi colului femural a crescut suplimentar, de la 18 la 24 luni, cu 1,7%, 0,9 şi respectiv 0,4%.

La 36 luni, analiza radiografiilor de coloană vertebrală a 169 de pacienţi din grupul tratat cu alendronat şi a 173 de pacienţi din grupul tratat cu teriparatid a arătat că 13 pacienţi din grupul tratat cu alendronat (7,7%) au avut o nouă fractură vertebrală faţă de 3 pacienţi din grupul tratat cu teriparatid (1,7%) (p=0,01). În plus, 15 din 214 pacienţi din grupul tratat cu alendronat (7,0%) au înregistrat o fractură non-vertebrală faţă de 16 din 214 pacienţi din grupul tratat cu teriparatid (7,5%) (p=0,84).

La femeile în pre-menopauză, creşterea DMO la nivelul coloanei vertebrale lombare de la începutul până la sfârşitul primelor 18 luni de tratament a fost semnificativ mai mare în grupul tratat cu teriparatid faţă de grupul tratat cu alendronat (4,2% faţă de -1,9%, p<0,001), precum şi a DMO totală la nivelul şoldului (3,8% faţă de 0,9%, p=0,005). Cu toate acestea, nu a fost demonstrat un efect semnificativ asupra ratei de apariţie a fracturilor.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Distribuţie

Volumul aparent de distribuţie este aproximativ 1,7 l/kg. Timpul de înjumătăţire plasmatică al teriparatidului este de aproximativ o oră atunci când se administrează subcutanat, ceea ce reflectă timpul necesar pentru absorbţia de la locul injectării.

Metabolizare

Nu s-au efectuat studii privind metabolizarea sau excreţia teriparatidului dar se consideră că metabolizarea periferică a hormonului paratiroidian are loc predominant în ficat şi în rinichi.

Eliminare

Teriparatidul se elimină prin clearance hepatic şi extrahepatic (aproximativ 62 l/oră la femei şi 94 l/oră la bărbaţi).

Vârstnici

Nu au fost evidenţiate diferenţe ale parametrilor farmacocinetici ai teriparatidului determinate de vârstă (între 31 şi 85 ani). Nu este necesară ajustarea dozelor în funcţie de vârstă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Într-o baterie standard de teste, teriparatidul nu a fost genotoxic. El nu a produs efecte teratogene la şobolan, şoarece sau iepure. Nu s-au observat efecte importante la femelele de şobolan sau şoarece gestante cărora li s-au administrat doze zilnice de 30 până la 1000 micrograme/kg teriparatid. Totuşi, la doze zilnice de 3 până la 100 micrograme/kg, la femelele gestante de iepure au apărut resorbţie fetală şi resturi fetale de dimensiuni reduse. Embriotoxicitatea observată la iepure poate fi în legătură cu sensibilitatea mult mai mare a iepurilor la efectele PTH asupra calciului sanguin ionizat faţă de cea a rozătoarelor.

Şobolanii trataţi zilnic cu injecţii aproape pe tot parcursul vieţii au prezentat osteogeneză exagerată dependentă de doză şi o incidenţă crescută a osteosarcoamelor, datorată probabil unui mecanism epigenetic. Teriparatidul nu a crescut incidenţa nici unui alt tip de neoplazie la şobolan. Datorită diferenţelor fiziologiei osului la şobolan şi la om, relevanţa clinică a acestor date este probabil minoră. Nu s-au observat tumori osoase la maimuţele ovarectomizate tratate timp de 18 luni precum şi timp de 3 ani după încetarea tratamentului. În plus, nu au fost observate cazuri de osteosarcom în studiile clinice sau în timpul studiului de urmărire post-tratament.

Studiile la animale au arătat că reducerea marcată a fluxului sanguin hepatic descreşte expunerea PTH la principalul sistem de metabolizare (celulele Kupffer) şi, prin urmare, clearance-ul PTH (1-84).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid acetic glacial
Manitol
Metacrezol
Acetat de sodiu trihidrat
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte produse medicamentoase.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

Stabilitatea chimică a fost demonstrată pe durata utilizării timp de 28 de zile la 2ºC-8ºC.
Din punct de vedere microbiologic, după prima utilizare, produsul poate fi păstrat maxim 28 de zile în cadrul perioadei de valabilitate la 2ºC-8ºC.
Orice alte perioade sau condiţii de păstrare pe durata utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2ºC-8ºC). După introducerea cartușului în stiloul injector (pen), stiloul injector împreună cu cartușul atașat trebuie puse la frigider imediat după fiecare utilizare.
A nu se congela. A se păstra cartușul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra stiloul injector (pen-ul) cu acul ataşat. A nu se îndepărta cartușul din stiloul injector după prima utilizare.

Pentru condițiile de păstrare după prima deschidere a medicamentului, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cartuş (sticlă tip I siliconată) a 3 ml, prevăzut cu un opritor pentru piston (bromobutil) și disc de sigilare (sigilii din aluminiu și căptușeală de cauciuc), ambalat într-o tăviță din plastic sigilată cu capac sub formă de folie și ambalate într-o cutie.

Fiecare cartuș conţine 2,4 ml soluție corespunzătoare pentru 28 de doze a câte 20 micrograme (în 80 microlitri).
Mărimi de ambalaj:
Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă:
1 sau 3 cartușe.

Pachetul Terrosa format dintr-un cartuș și un stilou:
1 cutie cu cartuș Terrosa (conținând 1 cartuș) și 1 cutie cu Terrosa Pen (conținând 1 stilou).

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Terrosa este furnizat într-un cartuș. Cartușele Terrosa trebuie administrate exclusiv cu ajutorul stiloului injector în multidoză Terrosa Pen reutilizabil și nu trebuie utilizat cu niciun alt stilou injector. Ambalajul acestui medicament nu include acele pentru injecție.
Fiecare cartuș și stilou injector este destinat utilizării numai de către un singur pacient. Stiloul injector poate fi utilizat cu acele pentru injecție compatibile. Acestea sunt enumerate în Instrucțiunea pentru utilizare a stiloului injector. La fiecare injecţie trebuie folosit un ac nou pentru stilou, steril.

Întotdeauna înainte de introducerea cartușului în Terrosa Pen trebuie verificată data de expirare de pe eticheta cartușului. Pentru a evita erorile de administrare asigurați-vă că data în care se începe utilizarea unui nou cartuș este cu cel puțin 28 de zile mai devreme de termenul său de valabilitate.

Înainte de a utiliza pentru prima dată stiloul injector, pacientul trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile privind utilizarea stiloului injector, care sunt furnizate împreună cu stiloul.

După fiecare injecţie, stiloul injector trebuie pus din nou la frigider. După prima utilizare cartușul nu trebuie îndepărtat din stiloul injector pe parcursul celor 28 de zile de utilizare.
Terrosa nu trebuie transferat într-o seringă.
Cartușele goale nu trebuie reumplute.

Terrosa nu trebuie utilizat dacă soluţia este tulbure, colorată sau conţine particule vizibile.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapesta
Ungaria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/16/1159/001 [1 cartuș]
EU/1/16/1159/002 [3 cartușe]
EU/1/16/1159/003 [pachet cu cartuș și stilou]

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 04 ianuarie 2017

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe pagina web a Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

FABRICANTUL SUBSTANȚEI BIOLOGIC ACTIVE ȘI FABRICANTUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele și adresa fabricantului substanței biologic active

Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG
Dengelsberg
24796 Bovenau
GERMANIA

Numele și adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapesta
UNGARIA

CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

 • Rapoartele periodice actualizate privind siguranța

Cerințele pentru depunerea rapoartelor periodice actualizate privind siguranța pentru acest medicament sunt prezentate în lista de date de referință și frecvențe de transmitere la nivelul Uniunii (lista EURD), menționată la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE și orice actualizări ulterioare ale acesteia publicată pe portalul web european privind medicamentele.

CONDIȚII SAU RESTRICȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ȘI EFICACE A MEDICAMENTULUI 

 • Planul de management al riscului (PMR)

DAPP se angajează să efectueze activitățile și intervențiile de farmacovigilență necesare detaliate în PMR-ul aprobat și prezentat în modulul 1.8.2 al autorizației de punere pe piață și orice actualizări ulterioare aprobate ale PMR-ului.

O versiune actualizată a PMR trebuie depusă:

 • la cererea Agenției Europene pentru Medicamente;
 • la modificarea sistemului de management al riscului, în special ca urmare a primirii de informații noi care pot duce la o schimbare semnificativă a raportului beneficiu/risc sau ca urmare a atingerii unui obiectiv important (de farmacovigilență sau de reducere la minimum a riscului).

ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIA EXTERIOARĂ PENTRU PACHETUL CU CARTUȘ ȘI STILOU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă
teriparatid

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare doză de 80 microlitri conţine teriparatid 20 micrograme.
Fiecare cartuș conține 28 de doze a câte 20 micrograme (per 80 microlitri).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid acetic glacial, acetat de sodiu trihidrat, manitol, metacrezol, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă.

1 cartuș Terrosa
1 Terrosa Pen

A nu se vinde separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pachetul cu un cartuș și un stilou trebuie utilizat pentru inițierea tratamentului. Nu îndepărtați cartușul din stiloul injector pe parcursul celor 28 de zile de utilizare.

A se citi atât prospectul cartușului Terrosa, cât și Instrucțiunile de utilizare ale Terrosa Pen înainte de utilizare.
Administrare subcutanată.

www.terrosapatient.com

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.
A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapesta,
Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/16/1159/003 [pachetul cu cartuș și stilou]

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

cartuș și stilou injector Terrosa

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIA DE CARTON PENTRU CARTUȘ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă
teriparatid

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare doză de 80 microlitri conţine teriparatid 20 micrograme.
Fiecare cartuș conține 28 de doze a câte 20 micrograme (per  80 microlitri).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid acetic glacial, acetat de sodiu trihidrat, manitol, metacrezol, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă.

1 cartuș
3 cartușe

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se utiliza numai cu Terrosa Pen.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare subcutanată.

www.terrosapatient.com

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu îndepărtați cartușul din stiloul injector pe parcursul celor 28 de zile de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Aruncați cartușul după 28 de zile de la prima sa utilizare.

Prima utilizare: 1. …………../2. …………../3 …………..{textul marcat cu gri se referă la mărimea de ambalaj 3x}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.
A nu se congela.
A se păstra cartușul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapesta
Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/16/1159/001 [1 cartuș]
EU/1/16/1159/002 [3 cartușe]

{Tipărit doar în cazul ambalajului pentru 1 cartuș și 3 cartușe. Nu se aplică în cazul pachetului cu cartuș și stilou.}

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

cartuș Terrosa

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

{Nu se aplică în cazul pachetului cu cartuș și stilou.}

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

{Nu se aplică în cazul pachetului cu cartuș și stilou.}

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

FOLIE DE CAPAC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă
teriparatid

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Gedeon Richter Plc.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII

Administrare subcutanată {1x}
s.c.                              {3x}

A se păstra la frigider.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
ETICHETĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Terrosa 20 mcg/80 mcl soluţie injectabilă
teriparatid

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2,4 ml

6. ALTE INFORMAŢII

PROSPECTUL

Prospect: Informaţii pentru utilizator

Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă
teriparatid

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.
 • Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect:

 1. Ce este Terrosa şi pentru ce se utilizează
 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Terrosa
 3. Cum să utilizaţi Terrosa
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Terrosa
 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Terrosa şi pentru ce se utilizează

Terrosa conţine substanţa activă teriparatid care este utilizată pentru a face oasele mai rezistente şi pentru a reduce riscul de apariţie a fracturilor prin stimularea formării oaselor.

Terrosa se utilizează pentru a trata osteoporoza la adulţi. Osteoporoza este o boală care face ca oasele dumneavoastră să devină subţiri şi fragile. Această boală este deosebit de frecventă la femei după menopauză, dar poate apare şi la bărbaţi. De asemenea, osteoporoza este frecventă la pacienţii care utilizează medicamente numite corticosteroizi.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Terrosa 

Nu utilizaţi Terrosa:

 • dacă sunteţi alergic la teriparatid sau la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerate la pct. 6).
 • dacă aveţi o valoare crescută a calciului din sânge (hipercalcemie).
 • dacă aveţi probleme grave cu rinichii.
 • dacă aţi avut vreodată cancer osos sau dacă alte tipuri de cancer s-au răspândit (metastazat) la nivelul oaselor dumneavoastră.
 • dacă aveţi anumite boli ale oaselor. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o boală osoasă.
 • dacă aveţi valori crescute, inexplicabile, ale fosfatazei alcaline din sângele dumneavoastră, ceea ce înseamnă că suferiţi de boala Paget a oaselor (o boală cu modificări neobișnuite ale oaselor). Întrebaţi medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.
 • dacă aţi făcut radioterapie osoasă.
 • dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Atenţionări şi precauţii

Terrosa poate creşte calciul din sângele sau urina dumneavoastră.
Spuneți medicului dumneavoastră înainte sau în timp ce luaţi Terrosa:

 • dacă aveţi constant greaţă, vărsături, constipaţie, energie scăzută sau slăbiciune musculară. Acestea pot fi semne că în sângele dumneavoastră este prea mult calciu.
 • dacă aveți pietre la rinichi sau dacă ați avut pietre la rinichi.
 • dacă aveți probleme la rinichi (insuficienţă renală moderată).

Unii pacienţi pot să prezinte ameţeli sau să aibă bătăi accelerate ale inimii după primele câteva doze de Terrosa. Pentru primele doze, injectaţi Terrosa într-un loc unde să vă puteţi aşeza sau să vă întindeţi imediat dacă aveţi ameţeli.

Perioada recomandată de 24 luni de tratament nu trebuie depăşită.

Înainte de introducerea unui cartuș în Terrosa Pen notați pe un calendar numărul de serie (Lot) al cartușului și ziua în care se face prima injecție din acesta. Data primei injecții trebuie notată, de asemenea, pe cutia Terrosa (vezi spațiile de pe cutie: {Prima utilizare:}), (vezi pct. 3).

Terrosa nu trebuie utilizat la adulţi aflaţi în timpul perioadei de creştere.

Copii şi adolescenţi

Terrosa nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani).

Terrosa împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Acest lucru este important deoarece anumite medicamente (de exemplu digoxină/digitalice, medicamente utilizate în tratamentul bolilor de inimă) pot interacționa cu teriparatidul.

Sarcina şi alăptarea

Nu utilizaţi Terrosa dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi. Dacă sunteţi o femeie de vârstă fertilă trebuie să utilizaţi metode contraceptive eficace pe durata tratamentului cu Terrosa. Dacă rămâneţi gravidă în timp ce utilizați Terrosa, acesta trebuie întrerupt. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Unii pacienţi pot să prezinte ameţeli după injectarea Terrosa. Dacă simţiţi ameţeală nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje până când nu vă simţiţi mai bine.

Terrosa conține sodiu

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conţine sodiu”.

3. Cum să utilizaţi Terrosa

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza recomandată este 20 micrograme (corespunzător la 80 microlitri) o dată pe zi prin injecţie sub piele (injecţie subcutanată) la nivelul coapsei sau abdomenului.
Pentru a vă aminti să utilizaţi medicamentul dumneavoastră, administraţi-vă injecţia cam la aceeaşi oră în fiecare zi. Terrosa poate fi injectat la ora mesei. Faceţi injecţia cu Terrosa în fiecare zi, atât timp cât medicul dumneavoastră vi l-a prescris. Durata totală a tratamentului cu Terrosa nu trebuie să depăşească 24 luni. Pe parcursul vieţii nu trebuie să primiţi decât o singură dată o cură de tratament de 24 luni.
Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande să utilizați Terrosa împreună cu calciu și vitamina D. Medicul dumneavoastră vă va spune cât să luați în fiecare zi.

Terrosa  poate fi administrat împreună cu sau fără alimente.

Cartușele Terrosa sunt concepute pentru a fi utilizate numai împreună cu sistemul de livrare a medicamentelor în multidoză Terrosa Pen reutilizabil și acele pentru injecție compatibile. Stiloul injector și acele pentru injecţie nu sunt incluse în Terrosa. Cu toate acestea, pentru inițierea tratamentului trebuie utilizat un pachet format dintr-un cartuș și un stilou, care conține o cutie cu cartușul Terrosa și o cutie cu Terrosa Pen.

Înainte de prima utilizare, introduceți cartușul în stiloul injector. Pentru utilizarea corectă a acestui medicament este foarte important să respectați cu atenție Instrucțiunile detaliate pentru utilizarea stiloului injector, care sunt furnizate împreună cu stiloul.

Utilizați un ac nou pentru injecție la fiecare injecție pentru a preveni contaminarea și aruncați acul în siguranță după utilizare.
Nu depozitați niciodată stiloul injector cu acul atașat.
Nu utilizați niciodată același stilou cu alte persoane.
Nu utilizați Terrosa Pen pentru a injecta niciun alt medicament ( de exemplu insulină).
Stiloul injector este adaptat pentru a fi utilizat numai împreună cu Terrosa.
Nu reumpleți cartușul.
Nu transferați medicamentul într-o seringă.

Trebuie să injectați Terrosa la scurt timp după ce aţi scos stiloul injector cu cartușul inserat din frigider. Puneţi stiloul injector  cu cartușul inserat la loc în frigider imediat după ce l-aţi utilizat. Nu scoateți cartușul din stilou după fiecare utilizare. Depozitați-l în husa cartușului pe toată perioada de tratament de 28 de zile.

Pregătirea stiloului injector pentru utilizare

 • Pentru a asigura utilizarea corectă a Terrosa citiți întotdeauna Instrucțiunile pentru utilizare a Terrosa Pen, care sunt incluse în cutia stiloului injector.
 • Spălați-vă mâinile înainte de a utiliza cartușul sau stiloul injector.
 • Verificați data de expirare de pe eticheta cartușului înainte de a introduce cartușul în stiloul injector. Asigurați-vă că au mai rămas cel puțin 28 de zile până la termenul său de valabilitate. Înainte de prima utilizare introduceți cartușul în stiloul injector conform instrucțiunilor detaliate ale stiloului. Scrieți pe un calendar numărul de serie (Lot) al fiecărui cartuș și ziua în care se face prima injecție din acesta. Data primei injecții trebuie notată, de asemenea, pe cutia Terrosa (vezi spațiile de pe cutie: {Prima utilizare:}).
 • După ce ați inserat un nou cartuș și înainte de prima injecție din acest cartuș încărcați stiloul conform instrucțiunilor furnizate. Nu mai încărcați după prima doză.

Injectarea Terrosa

 • Înainte de a injecta Terrosa curățați-vă zona de piele unde intenționați să injectați (pe coapsă sau abdomen), conform recomandărilor medicului dumneavoastră.
 • Țineți cu blândețe un pliu al pielii curățate și introduceți acul direct în piele. Apăsați butonul și mențineți-l apăsat până când indicatorul dozei a revenit la poziția de start.
 • După injecție mențineți acul în piele încă șase secunde pentru a vă asigura că primiți întreaga doză.
 • De îndată ce ați terminat injecția atașați pe ac capacul de protecție al acului și învârtiți-l în sens contrar acelor de ceas pentru a scoate acul de pe stilou. Astfel, cantitatea de Terrosa rămasă se va menține sterilă și vor fi prevenite scurgerile din stilou. De asemenea, va fi împiedicată intrarea aerului în cartuș și înfundarea acului.
 • Înlocuiți capacul stiloului. Lăsați cartușul în stiloul injector.

Dacă utilizaţi mai mult Terrosa decât trebuie

Dacă, din greşeală, aţi utilizat mai mult Terrosa decât trebuie, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Efectele așteptate ale supradozajului  includ greaţă, vărsături, ameţeli şi dureri de cap.

Dacă uitaţi să utilizați Terrosa

Dacă uitați o injecție sau nu puteţi să vă utilizați medicamentul la ora obişnuită, administraţi-vă injecţia cât mai curând posibil în ziua respectivă. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Nu vă faceţi mai mult de o singură injecţie în aceeaşi zi.

Dacă încetaţi să utilizați Terrosa

Dacă vă gândiţi să opriţi tratamentul cu Terrosa, vă rugăm discutaţi acest lucru cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va sfătui şi va decide cât timp trebuie să fiţi tratat cu Terrosa.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cele mai frecvente reacţii adverse sunt dureri la nivelul membrelor (care pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane). Alte reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) includ greață, dureri de cap şi ameţeli. Dacă deveniţi ameţit (senzaţie de cap uşor) după injectare trebuie să staţi jos sau să vă întindeţi până vă simţiţi mai bine. Dacă nu vă simţiţi mai bine trebuie sa sunaţi medicul înainte de a continua tratamentul. Cazuri de leşin au apărut după utilizarea de teriparatid.

Dacă aveţi disconfort în jurul zonei de injecție, cum sunt înroşire a pielii, durere, tumefiere, mâncărime, sângerări sau vânătăi uşoare (care pot afecta până la 1 din 10 persoane), acesta ar trebui să treacă în câteva zile sau săptămâni. În caz contrar, spuneţi medicului dumneavoastră.

Rareori, pacienţii pot prezenta reacţii alergice constând în senzație de lipsă de aer, umflare a feţei, erupţii trecătoare pe piele şi durere în piept. De obicei, aceste reacții apar la scurt timp după injectare .În cazuri rare, pot apărea reacții alergice grave și care pot pune viața în pericol, cum este anafilaxia.

Alte reacţii adverse includ:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

 • creşteri ale cantităţii colesterolului din sânge
 • depresie
 • durere a nervilor la nivelul piciorului
 • senzaţie de slăbiciune
 • senzație de rotire
 • bătăi neregulate ale inimii
 • dificultăţi de respiraţie
 • transpiraţie abundentă
 • crampe musculare
 • pierdere a energiei
 • oboseală
 • dureri în piept
 • tensiune arterială scăzută
 • arsuri la stomac (senzaţie de durere sau arsură în capul pieptului)
 • vărsături
 • o hernie a tubului care transportă mâncare în stomac (hernie hiatală)
 • scădere a hemoglobinei sau a numărului de celule roşii (anemie).

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

 • creştere a numărului de bătăi ale inimii
 • zgomot neobișnuit al inimii
 • dificultate în respiraţie
 • hemoroizi
 • scurgeri de urină
 • nevoie imperioasă de a urina
 • creştere în greutate
 • pietre la rinichi
 • dureri la nivelul muşchilor şi dureri la nivelul articulaţiilor. Unii pacienţi au avut crampe sau dureri de spate severe, care au determinat internarea în spital.
 • creştere a cantităţii calciului din sânge
 • creştere a cantităţii acidului uric din sânge
 • creştere a concentraţiilor din sânge a unei enzime denumită fosfatază alcalină.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

 • reducere a funcţiei rinichilor, inclusiv insuficienţă renală
 • umflături în special la nivelul mâinilor, tălpilor şi picioarelor.

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Terrosa

Nu lăsați acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe cartuș după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2ºC – 8ºC). A nu se congela.
A se păstra cartușul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Terrosa poate fi utilizat cel mult 28 zile după prima injectare, dacă cartușul / stiloul cu cartușul inserat este păstrat la frigider (2ºC – 8ºC).

Evitaţi păstrarea cartușului în apropierea congelatorului, ca să preveniţi congelarea. Nu utilizaţi Terrosa dacă este sau a fost congelat.

Fiecare cartuș trebuie aruncat în mod corespunzător după 28 de zile de la prima utilizare, chiar dacă nu este gol în întregime.

Terrosa conţine o soluţie limpede şi incoloră. Nu utilizaţi Terrosa dacă observaţi apariţia unor particule solide sau dacă soluţia este tulbure sau colorată.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai sunt folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Terrosa

 • Substanţa activă este teriparatidul. Fiecare doză de 80 microlitri conţine teriparatid 20 micrograme. Un cartuș a 2,4 ml conţine teriparatid 600 micrograme (corespunzător la 250 micrograme pe ml).
 • Celelalte componente sunt acid acetic glacial, manitol, metacrezol, acetat de sodiu trihidrat, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Terrosa şi conţinutul ambalajului

Terrosa este o soluţie incoloră şi limpede. Aceasta se furnizează într-un cartuş. Fiecare cartuș conţine 2,4 ml soluţie injectabilă, suficientă pentru 28 doze.

Terrosa 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă: 1 sau 3 cartușe ambalate într-o tăviță din plastic sigilată cu capac sub formă de folie și ambalate într-o cutie.
Pachetul Terrosa format dintr-un cartuș și un stilou: 1 cartuș Terrosa ambalat într-o tăviță din plastic sigilată cu capac sub formă de folie și ambalate într-o cutie și 1 Terrosa Pen ambalat separat într-o cutie.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapesta
Ungaria

Acest prospect a fost revizuit în

Alte surse de informare

Sunt disponibile informații detaliate și actualizate referitoare la acest medicament prin scanarea codului QR inclus mai jos sau pe cutie cu un smartphone. De asemenea, aceeași informație este disponibilă la următoarea adresă: www.terrosapatient.com.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului : http://www.ema.europa.eu

Instrucțiuni de utilizare
TerrosaPen

Respectați întotdeauna instrucțiunile furnizate mai jos și pe verso atunci când utilizați Terrosa Pen.

Componentele Terrosa Pen

Pregătirea stiloului injector – Prima utilizare/schimbarea cartușurilor

Respectați instrucțiunile de fiecare dată când introduceți un cartuș nouTerrosa în Terrosa Pen. Nu repetați această acțiune înainte de fiecare injecție zilnică deoarece, dacă faceți astfel, nu veți avea suficient Terrosa pentru 28 de zile.

Cițiți Prospectul pentru cartușulTerrosa, care este furnizat separat.

A: Îndepărtați capacul stiloului.

B: Îndepărtați suportul cartușului prin rotirea acestuia (cuplaj tip baionetă).

C: Îndepărtați cartușul gol, în cazul în care schimbați cartușul. Introduceți un cartuș Terrosa nou în suportul cartușului, mai întâi cu capacul de sertizare din metal al cartușului.

Notați prima dată a injectării a fiecărui cartuș nou. Aceasta vă ajută să știți când sunt folosite cele 28 de doze zilnice din cartuș.

D: Împingeți înapoi cu degetul tija filetată, cu atenție, în linie dreaptă și până unde merge. Acest lucru nu este necesar atunci când tija este deja în poziția de start, cum este în cazul utilizării pentru prima dată. Tija filetată nu poate fi împinsă complet înapoi în carcasa stiloului.

E: Atașați suportul cartușului de carcasă prin rotirea lui cu 90 de grade, până când se oprește.

F: Atașați un nou ac pentru stilou, după cum urmează:

 • Desfaceți folia detașabilă.
 • Înșurubați acul stiloului în sensul acelor de ceasornic pe suportul cartușului. Asigurați-vă că acul stiloului este atașat corect și stă ferm pe suportul cartușului.
 • Îndepărtați capacul extern al acului și păstrați-l.
 • Îndepărtați și aruncați capacul intern al acului.

Este posibil ca în timpul atașării acului să scape câteva picături; acest lucru este normal.

G: Încărcarea

Stiloul trebuie încărcat și testat după inserarea unui nou cartuș și înaintea primei injectări din fiecare cartuș.

 • Răsuciți butonul de dozare în sensul acelor de ceasornic până când vedeți un semn de picături pe fereastra de afișaj. Asigurați-vă că cele două benzi indicatoare sunt aliniate. În timpul alegerii dozei, stiloul scoate un sunet sub formă de clic și opune o rezistență vizibilă.
 • Țineți stiloul cu acul îndreptat în sus.
 • Apăsați complet butonul. Țineți-l apăsat până când indicarea dozei a revenit la poziția de start. Câteva picături de medicament trebuie eliminate prin vârful acului.

Dacă nu ies picături, repetați pasul G până când vedeți câteva picături. Nu repetați pasul G de mai mult de patru ori, dar urmați instrucțiunile de la secțiunea Detectarea defecţiunilor tehnice de pe verso.

Administrare prin folosirea Terrosa Pen

Spălați-vă mâinile cu atenție cu săpun pentru a reduce la minim riscul de infecție.

Asigurați-vă că ați pregătit:

 • Terrosa Pen cu cartușul inserat
 • un ac pentru stilou compatibil
 • un container de evacuare a obiectelor ascuțite rezistent la perforări, pentru acele folosite.

Nu utilizați stiloul dacă cartușul este neclar, decolorat sau conține particule.

Citiți Prospectul: informații pentru utilizator furnizat separat pentru cartușul Terrosa.

1. Atașați acul pentru stilou

Utilizați un ac nou pentru fiecare injecție. Nu utilizați acul pentru stilou dacă ambalajul este deteriorat sau nu a fost deschis de către dumneavoastră.

Notă: Nu este necesară schimbarea acului atunci când îl folosiți direct după pregătirea stiloului. În acest caz, continuați cu pasul 2 Stabilirea dozei și injectarea.

 • Desfaceți folia detașabilă.
 • Înșurubați acul stiloului în sensul acelor de ceasornic pe suportul cartușului. Asigurați-vă că acul stiloului este atașat corect și stă ferm pe suportul cartușului.
 • Îndepărtați capacul extern al acului și păstrați-l.
 • Îndepărtați și aruncați capacul intern al acului.

Este posibil ca în timpul atașării acului să scape câteva picături; acest lucru este normal.

2. Alegerea dozei și injectarea

Atenționare: Asigurați utilizarea cantității corecte de lichid care conține medicament. Verificați eticheta cartușului înainte de inserarea acestuia în suportul cartușului.

 • Pentru a seta doza zilnică stabilită de 80 microlitri, rotiți butonul de dozare în sensul acelor de ceasornic, până când se oprește și nu mai poate fi rotit. Asigurați-vă că fereastra arată un semn în formă de săgeată și cele două benzi indicatoare sunt aliniate. În timpul alegerii dozei, stiloul scoate un sunet sub formă de clic și opune o rezistență vizibilă. Nu încercați să forțați mai departe butonul de dozare.

Notă: Dacă cartușul conține mai puțin de 80 microlitri, butonul de dozare nu poate fi rotit în sensul acelor de ceasornic până la semnul cu săgeată. În acest caz, îndepărtați acul stiloului, înclocuiți cartușul și continuați cu încărcarea conform pașilor de pregătire a stiloului.

 • Alegeți un loc de injectare potrivit și pregătiți-vă pielea conform recomandărilor medicului dumneavoastră. Țineți cu blândețe un pliu al pielii între degetul mare și cel indicator. Introduceți acul drept și cu blândețe în piele, cum este arătat în imagine.

Atenționare: Aveți grijă ca acul stiloului să nu se îndoaie sau rupă. Nu înclinați stiloul după ce acul a fost introdus în piele. Înclinarea stiloului poate avea ca rezultat îndoirea sau ruperea acului. Acele rupte pot rămâne blocate în piele. Dacă un ac rupt rămâne blocat în piele, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

 • Apăsați butonul până când afișajul de indicare a dozei a revenit la poziția de start. Țineți acul în pliul de piele pentru încă 6 secunde.
 • Extrageți stiloul încet. Verificați dacă afișajul este pe poziția de start pentru a vă asigura că a fost injectată întreaga doză.

3. Îndepărtarea acului stiloului

 • Atașați cu grijă capacul extern al acului pe acul stiloului.
 • Învârtiți capacul acului în sens contrar acelor de ceasornic pentru a scoate acul de pe stilou. Aruncați-l în mod corect, de exemplu, într-un container de evacuare a obiectelor ascuțite rezistent la perforări.

4. Re-atașați capacul stiloului

 • Nu îndepărtați cartușul din Terrosa Pen înainte de a fi gol.
 • Re-atașați capacul stiloului după fiecare utilizare.
 • Puneți Terrosa Pen, cu cartușul inserat, înapoi la frigider, la temperaturi cuprinse între 2 și 8°C imediat după utilizare.

Notă pentru profesioniștii în domeniul sănătății

Reglementările locale sau instituționale privind profesioniștii în domeniul sănătății pot înlocui instrucțiunile privind manevrarea și aruncarea acelor.

Informații suplimentare

Stiloul reutilizabil cu doză fixă este conceput pentru administrarea ușoară a Terrosa pentru tratamentul osteoporozei. Fiecare cartuș Terrosa conține 28 de doze a exact 80 microlitri Terrosa.
Folosiți Terrosa Pen numai conform recomandărilor medicului dumneavoastră, a celor din aceste Instrucțiuni de utilizare și din Prospectul Terrosa.
Terrosa Pen poate fi utilizat de pacienți cu vârsta peste 18 ani care își auto-injectează medicamentul, de profesioniști în domeniul sănătății sau de alte persoane, cum sunt, de exemplu, rude adulte.
Terrosa Pen nu trebuie utilizat de pacienți orbi sau cu tulburări de vedere, fără ajutorul unei persoane instruite și apte fizic. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme de auz sau de manipulare.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la utilizarea Terrosa Pen, contactați serviciul de relații cu clienții la orice oră.

Număr de telefon: 0040 26 525 7011
e-mail: pharmacovigilance@gedeon-richter.ro

Ace pentru stilou compatibile

 • Ypsomed mylife Clickfine 29 până la 31 gauge (diametru 0,25 – 0,33 mm) și lungime 12, 10, 8 sau 6 mm
 • Ace BD Micro-Fine Ultra 29 până 31 gauge (diametru 0,25 – 0,33 mm) și lungime 12,7, 8 sau 5 mm

Acele pentru stilou provenite de la alți fabricanți pot fi utilizate conform detaliilor lor declarate privind compatibilitatea.
Acele pentru stilou trebuie folosite o singură dată iar cartușul Terrosa trebuie utilizat de o singură persoană.

Depozitarea și îngrijirea Terrosa Pen

 • Manevrați stiloul cu grijă. Nu scăpați stiloul și evitați să îl ciocniți de suprafețe dure. Protejați-l de apă, praf și umiditate.
 • Este suficientă o cârpă umedă pentru curățarea Terrosa Pen. Nu utilizați alcool, alți solvenți sau agenți de curățare. Nu scufundați niciodată Terrosa Pen în apă, deoarece acest lucru ar putea deteriora stiloul.
 • Nu utilizați Terrosa Pen dacă este deteriorat sau dacă aveți vreun dubiu referitor la funcționarea sa corectă.
 • Transportați și depozitați Terrosa Pen cu cartușul inserat, la temperaturile menționate în Prospectul Terrosa, furnizat separat.
 • Depozitați Terrosa Pen, cartușele și acele pentru stilou astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.
 • Nu depozitați Terrosa Pen cu un ac atașat deoarece acest lucru poate duce la formarea de bule de aer în cartuș.

Aruncarea Terrosa Pen și a aceesoriilor utilizate

Terrosa Pen are o durată de viață de doi ani. Îndepărtați întotdeauna acul stiloului și cartușul înainte de aruncarea Terrosa Pen. Acele și cartușele folosite trebuie aruncate separat și în siguranță. Terrosa Pen poate fi aruncat conform recomandărilor autorităților locale.

Atenționări

Urmați instrucțiunile prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare. Dacă nu urmați instrucțiunile, există riscuri de administrare incorectă a medicamentului, dozare inexactă, transmitere a bolilor sau infecțiilor. Dacă aveți orice îngrijorare în privința sănătății solicitați imediat asistență medicală.

Garanție

Garanția acoperă defectele de fabricare și ale materialelor Terrosa Pen pentru doi ani de utilizare, de la cumpărare. Este limitată la înlocuirea stiloului. Gananția nu acoperă deteriorări cauzate de:

 • utilizarea altor cartușe decât Terrosa
 • utilizare, manipulare sau curățare necorespunzătoare sau fără grijă
 • utilizare contrar instrucțiunilor de utilizare
 • stiloul este utilizat cu un dispozitiv medical, accesorii sau consumabile, altele decât cele recomandate de Gedeon Richter Plc.
 • scăparea pe jos, impactul, aplicarea forței, contactul cu lichidele
 • alte cazuri de expunere și uzură, care nu sunt conforme cu instrucțiunile de utilizare.

Detectarea defecţiunilor tehnice

Urmați instrucțiunile din tabel dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea Terrosa Pen:

Întrebare Răspuns
1. Bule mici de aer sunt vizibile în cartuș. O mică bulă de aer nu va afecta doza sau va dăuna.
2. Acul nu poate fi atașat. Utilizați un alt ac. Contactați serviciul de relații cu clienții dacă al doilea ac nu poate fi atașat.
3. Acul este rupt / curbat / îndoit. Utilizați un alt ac.
4. În timpul stabilirii dozei, stiloul nu oferă un semnal sonor. Nu utilizați acest stilou; contactați serviciul de relații cu clienții.
   
5. Nu iese medicament din ac în timpul etapei de pregătire a stiloului „G: Încărcarea ”. Schimbați acul și repetați încărcarea așa cum este descris în secțiunile „F” și „G” din pregătirea stiloului. Dacă tot nu iese medicament, nu utilizați acest stilou; contactați serviciul de relații cu clienții.
6. Butonul de dozare nu poate fi rotit în sensul acelor de ceasornic până la semnul cu săgeată. Cantitatea de Terrosa rămasă în cartuș este mai mică de 80 microlitri. Schimbați cartușul și acul stiloului și efectuați încărcarea conform pregătirii stiloului injector.
7. Afișajul nu revine la poziția de start după injecție. Nu repetați injecția în aceeași zi. Utilizați un ac nou pentru injecție în ziua următoare. Stabiliți doza și efectuați injecția conform recomandărilor de la secțiunea „2. Alegerea dozei și injectarea” Dacă afișajul tot nu revine la poziția de start după injecție nu utilizați acest stilou; contactați serviciul de relații cu clienții.
8. Se observă scurgere de medicament din stiloul injector. Nu utilizați acest stilou; contactați serviciul de relații cu clienții.
9. Butonul de dozare este rotit din neatenție în sensul acelor de ceasornic după terminarea injecției. Cum readuc butonul de dozare la poziția de start? Nu apăsați butonul. Resetați stiloul prin simpla rotire a butonului de dozare în sens invers acelor de ceasornic până la poziția de start.

Distribuitor:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapesta, Ungaria

Fabricant legal:
Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
3401 Burgdorf, Elveția

VIDEO